שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

חובת דיווח מקוון על עסקאות במקרקעין החל מיום 1.12.2017

חובת דיווח מקוון על עסקאות במקרקעין החל מיום 1.12.2017

ביום 15.10.2017 פורסמו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017 ("התקנות") וכללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017 ("הכללים"), שלפיהם מוטלת חובת דיווח מקוון ("דיווח מקוון") על הגשה של מסמך מקרקעין למנהל מיסוי מקרקעין.

התקנות והכללים לפיהם, תוקנו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, בהתאם לסמכות שהוענקה לו בסעיף 76א. לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 ("החוק") שחוקק בתיקון 76 לחוק והורחב בתיקון 84 לחוק.

בהתאם לתקנות ולכללים, קיימת חובת הגשה של הצהרה על עסקה במקרקעין באמצעות דיווח מקוון, החל מיום 1.12.2017, וממועד זה ואילך, יראו במי שלא הגיש הצהרה על עסקה במקרקעין באמצעות דיווח מקוון, כמי שלא הגיש הצהרה על כל המשתמע מכך.

חובת ההגשה באמצעות דיווח מקוון של "מסמך מקרקעין" כוללת גם בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק, הודעה השגה לפי סעיף 73 לחוק וכן כל מסמך אחר שנדרש על ידי מנהל מסמ"ק, בהתאם להוראות סעיף 96 לחוק.

תחולת חובת ההגשה של בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק או הודעת השגה לפי סעיף 73, באמצעות דיווח מקוון, הינה 30 יום מיום פרסום ברשומות של הודעת המנהל, בדבר תחילת פעולתה של מערכת המחשוב של רשות המיסים, המאפשרת קבלת דיווחים מקוונים של מסמכים אלו.

הרשאה להגשה של מסמך מקרקעין שלא באמצעות הדיווח המקוון תתאפשר רק כאשר:

1. במועד ההגשה של מסמך מקרקעין אין אפשרות להגישו באמצעות המערכת הממוחשבת במשרד רשות המיסים שבו הוגש המסמך;

2. כאשר מוגש מסמך מקרקעין על ידי עורך דין שביום פרסומן של התקנות (15.10.2017) מלאו לו 66 שנים. 

רשות המיסים פרסמה טפסים חדשים (טופס 7000, טופס 7000ב וטופס 7002) המיועדים להגשה, בלעדית, על ידי עורך דין, שביום פרסומן של התקנות מלאו לו 66 שנים. בשימוש בטפסים אלו על ידי מי שאינו עורך דין שמלאו לו 66 שנים ביום 15.10.2017, יראו בהם כאילו לא הוגשו.  

המנהל או מי שהוסמך לכך, רשאי לאשר הגשת מסמך מקרקעין מודפס על ידי מסירתו ביד או באמצעות משלוח בדואר אם:

1. החייב בדיווח אינו מיוצג על ידי עורך דין, והוכח להנחת דעתו של המנהל כי, החייב בדיווח אינו יכול להגיע למשרדי רשות המיסים מפאת מגבלות פיזיות או מכיוון שנמצא מחוץ לישראל. רשות המיסים פירסמה טופס בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון;

2. נוכח המנהל כי מתקיימות נסיבות חריגות, בקשר לפעילות מערכת המייצגים או מערכות המחשוב של הרשות, שבעטיין, מסיבות טכנולוגיות, לא מתאפשרת הגשה באופן מקוון, רשאי המנהל, להורות ולמשך תקופה שיורה, כי הדיווח לרשות המיסים יעשה שלא באמצעות דיווח מקוון. הוראה כאמור תפורסם באתר רשות המיסים וברשומות. 

בכללים נקבע בין היתר,  נוהל להגשה של דיווח מקוון באמצעות "מחשב ציבורי" המוצב במשרדי מיסוי מקרקעין, על ידי חייב בדיווח שאינו מיוצג על ידי עורך דין, לאחר זיהוי מגיש המסמך על ידי עובד רשות המיסים. רשות המיסים פירסמה גם מדריך להגשת הצהרה מקוונת באמצעות "מחשב ציבורי".

במהלך ביצוע הדיווח המקוון, בחלק המתייחס לשומה עצמית, קיימות 2 אפשרויות - הקלדה של מספר השומה המתקבלת בעת ביצוע חישוב שומה באמצעות סימולטור מס שבח של רשות המיסים או לחילופין צרוף טופס 2990 או 2990א שהוכן על ידי המדווח בכל מערכת אחרת.  

לתשומת לב המשתמשים, השומה המופקת באמצעות מחשבון ״שומה עצמית״ הינה בקובץ PDF הניתן להורדה ולצרוף לדיווח המקוון.

לנוחות המשתמשים, במחשבון מס שבח "שומה עצמית" במסך ״חישוב״ נוסף כפתור ״דיווח מקוון״ שנועד לאפשר הורדה של השומה בטופס 2990 או בטופס 2990א לקובץ PDF  הניתן לצרוף במהלך הדיווח המקוון על עסקאות מקרקעין המדווחות למנהל מיסוי מקרקעין.

שימוש בקובץ המופק על ידי מחשבון מס שבח ״שומה עצמית״ יאפשר הגשה של הדיווח המקוון תוך ניצול יתרונות המערכת בעריכת חישובים מורכבים (חישוב החבות במס בפריסה של שבח המקרקעין, חישוב החבות במס במכירה של דירה שמחירה מושפע מזכויות לבניה נוספת, חישוב החבות במס שבח במכירה של נכס מקרקעין שנרכש בחלקים, חישוב החבות במס שבח במכירה של דירת מגורים כאשר תמורת המכירה עולה על סכום התקרה), נוחות בהכנת שומות המתייחסות למכירה על ידי מספר מוכרים,  וזאת תוך שמירה על מלוא זכויותיו של המוכר לשלם רק את המס שהוא חייב בו ותוך התחשבות בנסיבות האישיות של המוכר.

לנוחות הקוראים מצ"ב קישור לתקנות, לכללים, לטפסים החדשים ולמדריכים שפורסמו על ידי רשות המיסים בקשר עם הדיווח המקוון.

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים