המרת מטבעות ישנים


סכום
מטבע

הסכום בשקלים חדשים

חישוב סגור

מחשבון פחת


הסכום ששולם ברכישה / השבחה


יום הרכישה / ההשבחה

יום ההפעלה

יום המכירה


שיעור הפחת הסבר

חלק המבנה במקרקעין הסבר


סכום הפחת

חישוב

מחשבון פחת

כולל חישוב מועד לתיאום הפחת לפי תיקון 12 לחוק


הסכום ששולם ברכישה / השבחה


יום הרכישה / ההשבחה

יום ההפעלה


יום המכירה


שיעור הפחת הסבר

חלק המבנה במקרקעין הסבר

סכום הפחת


מועד לתיאום הפחת

חישוב

מחשבון לתיאום ניכוי בשל פחת שהותרשנת המסניכוי בשל פחת שהותר
הוסף

פחת בתנאי אינפלציה
חישוב

מחשבון פחת לדירת מגורים שהושכרה למגורים


הסכום ששולם ברכישה / השבחה


יום הרכישה / ההשבחה

המסלול בו דווח לפקיד השומה על ההכנסה מדמי שכירות

האם קיימת רציפות בתקופת השכירות?

תחילת תקופת השכירות

יום סיומה של תקופת השכירות

שיעור הפחת הסבר

חלק המבנה במקרקעין הסבר

סכום הפחת

חישוב

שיעור פחת

בהתאם לתוספת ב' לתקנות מס הכנסה (פחת), 1941, שיעורי הפחת הינם כדלהלן:
 1. בנייני אבן איתנים ממדרגה ראשונה - 1.5%;
 2. בנייני בטון מזוין איתנים ממדרגה ראשונה - 2%;
 3. בניינים ממדרגה שניה שבנייתם איתנה פחות - 4%;
 4. בניינים ממדרגה שלישית שבנייתם גרועה - 6%;

חלק המבנה

 1. הפחת מחושב על חלק המבנה בשווי הרכישה ללא מרכיב הקרקע.
 2. עפ"י גישת רשות המיסים (סעיף 21 בחב"ק) 2/3 משווי הרכישה ניתן לייחס למבנה ו-1/3 לקרקע.
 3. מקובל להשתמש ביחס 2/3 בבניין חדש באזור עירוני ו-3/4 באזור כפרי.
 4. באזור ביקוש גבוה יש לייחס למבנה חלק נמוך מ-2/3 (ישוב יוקרתי, מרכז ת"א).
 5. יש עדיפות להערכת שמאי מקרקעין בקביעת היחס בין חלק המבנה לחלק הקרקע.


אנא המתן..


רישום לאתר

לשמירה של שומה חדשה או לטעינה של שומה קיימת נדרש רישום לאתר
משתמש חדש
נא מלא את פרטיך (* שדות חובה)

שם ומשפחה*

שם המשרד

כתובת אי-מייל*

טלפון

סיסמא*

אימות סיסמא*


קראתי את תנאי השימוש בתקנון האתר ונותן בזה את הסכמתי לאמור בו

משתמש רשום
התחבר לאתר

כתובת אי-מייל

סיסמא


שמירת שומה

נא בחר את שם הקובץ לשמירת השומה
שמור ביטול

טעינת שומה

נא בחר את שם הקובץ שברצונך לטעון
טען ביטול

לא זוהה משתמש רשום

הנהלת האתר מבקשת את אישור המשתמש על קריאת תקנון האתר ומתן הסכמתו לאמור בו וממליצה למשתמש להירשם באתר לצורך שמירה וטעינה מחדש של השומות המחושבות ועל מנת לאפשר מתן תמיכה.

קראתי את תקנון האתר ונותן את הסכמתי לאמור בו אישור הירשם

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | info@shuma–atzmit.co.il

מחשבון מס שבח מקרקעין

פרטי המכירה ניכויים פחת הפסדים לקיזוז זיכויים והנחות פריסת שבח חישוב הוראות הפעלה המרת מטבעות ישנים הדפסת חישוב
שם הקובץ:

פרטי המכירה

הזכות הנמכרת הסבר
מאפייני דירת המגורים המזכה
מאפייני דירת המגורים המזכה
כל נכס מקרקעין לרבות קרקע, קרקע לשימוש חקלאי, בניינים, משרדים, אולמות, וכו' ולמעט דירת מגורים מזכה. חישוב החבות במס יבוצע בהתאם להוראות סעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין.

הורדת טפסים:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7000ב - הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין שהרווה ממנה נתון לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 1. דירת מגורים מזכה ששווי המכירה עולה על 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה") ושבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסכום התקרה.
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק כפי שקיבל ביטויו בתיקון 76 לחוק, שלפיו, השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור ממס ועל יתרת השבח הריאלי יחול מס בשיעור של עד 25%.
 3. תנאים לפטור:
  1. הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של המוכר בישראל וביום המעבר לא היתה לו יותר מדירת מגורים אחת בישראל ובאזור.
  2. המוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים מיום שהיתה לדירת מגורים.
  3. המוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה, דירת מגורים אחרת בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
  4. הממכר אינו חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה ועל דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 אם בשל החלק או הדירה הוחלה חזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לחוק.

לתשומת לב:
בהכנת שומה עצמית לדירת מגורים מזכה הפטורה לפי סעיף 49ב(2) או לפי סעיף 49ב(5) לחוק כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" 4.5 מיליון ש"ח) יש להזין את הנתונים כפי שהם (100% שווי מכירה, שווי רכישה, נכויים וכו'). המערכת תפיק את השומה לגבי חלק התמורה העולה על "סכום התקרה" ויובא בחשבון רק חלק יחסי של שווי הרכישה, ניכויים והשבחות כיחס שבין החלק העודף על "סכום התקרה" לשווי המכירה. כמו כן המערכת מפיקה נספח המפרט את התמורה היחסית ואת הניכויים היחסיים.

הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):
 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.

כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:
 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בהתאם לסעיף 48 א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין בחישוב ליניארי חדש (מופק על ידי המערכת בעת ביצוע חישוב שומה)

כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 1. הוראת שעה לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק"), בתקופה מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017 ("תקופת המעבר") מחילה את הוראות סעיף 48א(ב2) לגבי מוכר שביום 1.1.2014 היתה לו יותר מדירת מגורים אחת בישראל ובאזור או במכירת דירת מגורים מזכה יחידה שאינה עומדת בתנאי הפטור לפי סעיף 49ב(2).
 2. הוראות סעיף 48א(ב2) קובעות כי מוכר כאמור אינו זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(2) אולם חלק השבח הריאלי שעד יום המעבר יהיה פטור ממס ויתרתו תחויב במס בשיעור שלא יעלה על 25%. ("פטור יחסי")
 3. הפטור היחסי יוחל בתקופת המעבר על 2 דירות מגורים מזכות בלבד ובלבד ש:
  1. לגבי אחת מהדירות המוכר היה זכאי לפטור ממס לפי סעיף 49ב(1) לחוק כנוסחו ערב יום המעבר אילו הסעיף היה בתוקף.
  2. במכירה של דירת מגורים שנתקבלה במתנה לפני יום המעבר מתקיימים תנאי הצינון לפי סעיף 49ו. לחוק כנוסחו ערב יום המעבר.
  3. המכירה אינה לקרוב, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  4. דירה נוספת מעבר ל-2 דירות כאמור לעיל, תחויב במס מלא בהתאם להוראות סעיף 48א כנוסחו ערב יום המעבר (חישוב ליניארי רגיל).

הורדת טפסים:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בהתאם לסעיף 48 א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין בחישוב ליניארי חדש (מופק על ידי המערכת בעת ביצוע חישוב שומה)
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 1. הוראת שעה לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק"), בתקופה מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017 ("תקופת המעבר") מוציאה מתחולת פטור יחסי לפי הוראות סעיף 48א(ב2) דירה מגורים מזכה נוספת מעבר ל-2 דירות מגורים מזכות שלגביהן המוכר זכאי לפטור יחסי.
 2. מכירה של דירת מגורים כאמור לעיל, תחויב במס מלא בהתאם להוראות סעיף 48א כנוסחו ערב יום המעבר (חישוב ליניארי רגיל).

הורדת טפסים:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 1. דירת מגורים מזכה שבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(2), לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסך 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה").
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע בהתאם להוראות סעיף 48א(ב)(1) לחוק כפי שקיבל את ביטויו בתיקון 76 לחוק, שלפיו, על השבח הריאלי יחול מס בשיעור של עד 25%.
 3. תנאים לפטור:
  1. הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של המוכר בישראל וביום המעבר לא היתה לו יותר מדירת מגורים אחת בישראל ובאזור.
  2. המוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים מיום שהיתה לדירת מגורים.
  3. המוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה, דירת מגורים אחרת בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
  4. הממכר אינו חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה ועל דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 אם בשל החלק או הדירה הוחלה חזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לחוק.

הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):
 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.

כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)

כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
על השבח הריאלי במכירת דירת מגורים מזכה שנרכשה לאחר 1.1.2014 ואינה דירה יחידה בידי המוכר יחול מס בשיעור של 25%.

הורדת טפסים:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 1. דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה ששווי המכירה עולה על 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה") ושבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסכום התקרה.
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק כפי שקיבל ביטויו בתיקון 76 לחוק, שלפיו, השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור ממס ועל יתרת השבח הריאלי יחול מס בשיעור של עד 25%.
 3. תנאים לפטור:
  1. המכירה הינה על ידי בן זוגו של המוריש,או צאצא של המוריש או בן זוג של צאצא של המוריש.
  2. לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.
  3. בהתאם להוראות סעיף 49ג. לחוק, לא נדרשת עמידה בהוראות סעיף 49ב(5)(ג) בדבר ההתניה לזכאותו של המוריש לפטור ממס לו היה בחיים.

לתשומת לב:
בהכנת שומה עצמית לדירת מגורים מזכה הפטורה לפי סעיף 49ב(2) או לפי סעיף 49ב(5) לחוק כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" 4.5 מיליון ש"ח) יש להזין את הנתונים כפי שהם (100% שווי מכירה, שווי רכישה, נכויים וכו'). המערכת תפיק את השומה לגבי חלק התמורה העולה על "סכום התקרה" ויובא בחשבון רק חלק יחסי של שווי הרכישה, ניכויים והשבחות כיחס שבין החלק העודף על "סכום התקרה" לשווי המכירה. כמו כן המערכת מפיקה נספח המפרט את התמורה היחסית ואת הניכויים היחסיים.

הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):
 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.

כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:
 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בהתאם לסעיף 48 א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין בחישוב ליניארי חדש (מופק על ידי המערכת בעת ביצוע חישוב שומה)

כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 1. דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה ששווי המכירה עולה על 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה") ושבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסכום התקרה.
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע לפי שיעור מס של 25% בהתאם להוראות סעיף 48א(ב)(1) לחוק.
 3. תנאים לפטור:
  1. המכירה הינה על ידי בן זוגו של המוריש,או צאצא של המוריש או בן זוג של צאצא של המוריש.
  2. לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.
  3. בהתאם להוראות סעיף 49ג. לחוק, לא נדרשת עמידה בהוראות סעיף 49ב(5)(ג) בדבר ההתניה לזכאותו של המוריש לפטור ממס לו היה בחיים.

הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):
 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.

כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)

כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 1. דירת מגורים מזכה ששווי המכירה עולה על 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה") ושבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסכום התקרה.
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק כפי שקיבל ביטויו בתיקון 76 לחוק, שלפיו, השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור ממס ועל יתרת השבח הריאלי יחול מס בשיעור של עד 25%.
 3. תושב חוץ זכאי לפטור ממס לפי סעיף 49ב(2) ככל שאין לו דירת מגורים במדינת התושבות.
 4. יראו תושב חוץ כמי שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, אם המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה כי אין לו דירה באותה מדינה.
 5. תנאים לפטור:
  1. הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של המוכר בישראל והן במדינת התושבות.
  2. המוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים מיום שהיתה לדירת מגורים.
  3. המוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה, דירת מגורים אחרת בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
  4. הממכר אינו חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה ועל דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 אם בשל החלק או הדירה הוחלה חזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לחוק.

לתשומת לב:
בהכנת שומה עצמית לדירת מגורים מזכה הפטורה לפי סעיף 49ב(2) או לפי סעיף 49ב(5) לחוק כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" 4.5 מיליון ש"ח) יש להזין את הנתונים כפי שהם (100% שווי מכירה, שווי רכישה, נכויים וכו'). המערכת תפיק את השומה לגבי חלק התמורה העולה על "סכום התקרה" ויובא בחשבון רק חלק יחסי של שווי הרכישה, ניכויים והשבחות כיחס שבין החלק העודף על "סכום התקרה" לשווי המכירה. כמו כן המערכת מפיקה נספח המפרט את התמורה היחסית ואת הניכויים היחסיים.

הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):
 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.

כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:
 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בהתאם לסעיף 48 א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין בחישוב ליניארי חדש (מופק על ידי המערכת בעת ביצוע חישוב שומה)

כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 1. דירת מגורים מזכה ששווי המכירה עולה על 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה") ושבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסכום התקרה.
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע לפי שיעור מס של 25% בהתאם להוראות סעיף 48א(ב)(1) לחוק.
 3. תושב חוץ זכאי לפטור ממס בהתאם לסעיף 49ב(5) ככל שאין לו דירת מגורים במדינת התושבות.
 4. יראו תושב חוץ כמי שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, אם המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה כי אין לו דירה באותה מדינה.
 5. תנאים לפטור:
  1. הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של המוכר בישראל והן במדינת התושבות.
  2. המוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים מיום שהיתה לדירת מגורים.
  3. המוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה, דירת מגורים אחרת בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
  4. הממכר אינו חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה ועל דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 אם בשל החלק או הדירה הוחלה חזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לחוק.

הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):
 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.

כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)

כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 1. תושב חוץ המוכר דירת מגורים מזכה ולא המציא אישור משלטונות המס במדינת התושבות כי אין לו דירה באותה מדינה אינו זכאי לפטור ממס לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
 2. תושב חוץ שלא המציא אישור כאמור, זכאי למכור את דירת המגורים בפטור יחסי לפי הוראות סעיף 48א(ב2) לחוק שלפיו השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור ממס ועל יתרת השבח הריאלי יחול מס בשיעור של 25% (מוגבל במכירה של 2 דירות מגורים בתקופה הקובעת).
 3. מכירה בתקופה הקובעת של דירת מגורים נוספת על 2 דירות שמכירתן ניתן פטור יחסי, תחויב במס מלא בהתאם להוראות סעיף 48 א כנוסחו ערב יום המעבר (חישוב ליניארי רגיל).

הורדת טפסים:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בהתאם לסעיף 48 א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין בחישוב ליניארי חדש (מופק על ידי המערכת בעת ביצוע חישוב שומה)
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 1. תושב חוץ המוכר דירת מגורים מזכה שנרכשה לאחר 1.1.2014 ולא המציא אישור משלטונות המס במדינת התושבות כי אין לו דירה באותה מדינה אינו זכאי לפטור ממס לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
 2. על השבח הריאלי במכירת דירת מגורים מזכה כאמור יחול מס בשיעור של 25%.

הורדת טפסים:
 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
שם המוכר/ת
מספר זהות / מספר ח.פ. / ח.צ.
סוג נישום
תאריך לידה (רלוונטי לפריסת שבח בלבד)
כתובת המוכר/ת
שייכות למשרד מיסוי מקרקעין באזור
גוש
חלקה
תת חלקה
החלק הנמכר
/
שווי המכירה
שווי הרכישה
יום המכירה
יום הרכישה
מס שולי ליחיד   %
מס חברות 0%
אין דברים כאלה... מטורף... תשכחו מכל מה שידעתם על מחשבון / תוכנה / סימולטור לחישוב מס שבח...

לא עוד התקנות של תוכנה על כל מחשב בנפרד... לא עוד פלגים לאבטחה... לא עוד מסכים מסורבלים התוקעים את המשתמש... לא עוד ממשק מיושן...

עו"ד (רו"ח) אבי עומר העוסק בין היתר במתן שרותי ייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין ומיסים השיק את www.shuma-atzmit.co.il אתר הכולל מחשבון לחישוב החבות מס שבח הטוב ביותר שקיים, העומד לרשות הציבור ללא כל תמורה ככל הנוגע לביצוע חישוב חבות במס על השבח!

המחשבון הינו המתקדם מסוגו... ניתן להפעלה מכל מקום, מכל מחשב ומכל טאבלט... בכל רגע נתון.
המחשבון החדשני זמין ברשת האינטרנט בהינף מקש, הממשק של המחשבון עם המשתמש ידידותי ביותר, המחשבון ניתן להפעלה כמעט ללא ידע קודם, העיצוב מרהיב, הכנת תחשיב מס שבח הופכת לחוויה ופרק הזמן הנדרש לעריכת חישוב מס שבח והפקת תדפיס חישוב שומת מס שבח מקרקעין להגשה למנהל מס שבח הינו קצר ביותר...

המחשבון, בו הושקעו משאבים ומחשבה רבה, מביא לידי ביטוי ניסיון של שנים רבות בייעוץ וטיפול בשומות למס שבח. המחשבון הינו מקצועי ביותר ובדרך של פישוט מרכיבי תחשיב השומה מאפשר למשתמש, בקלות רבה וללא ידע מוקדם להתמודד עם הוראות חוק מיסוי מקרקעין.

באמצעות מחשבון מס השבח ניתן לבצוע חישוב בפריסה של השבח לתקופה של עד 4 שנות מס, ניתן להשתמש במחשבונים משוכללים לחישוב פחת ובכלל זה מחשבון לחישוב אמצע התקופה אשר בה נצבר הפחת ומחשבון לתאום ניכוי בשל פחת שהותר לצורך יישום הוראות תיקון 12 לחוק מיסוי מקרקעין העשוי להיטיב משמעותית עם המוכר בדרך של הפחתת החבות במס.ניכויים


ניכויים לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין

הוסף

תשלומי מס רכוש

מס רכוש ששולם לפני 1972 סכום
מס רכוש ששולם בשנים 1972 עד 1985 סכום שנת התשלום הראשון
הוסף

תשלומי ריבית ריאלית

הוסף

פחת


הוסף
מחשבון פחת לדירת מגורים שהושכרה למגורים
מחשבון פחת
מחשבון פחת כולל חישוב מועד
תיאום הפחת לפי תיקון 12
מחשבון לתיאום ניכוי בשל פחת שהותר
פחת בתנאי אינפלציה בש"ח

הפסדים לקיזוז זיכויים והנחות


סכום הפסד עסקי בש"ח
קיזוז הפסד עסקי כנגד סכום אינפלציוני חייב
סכום הפסד הון בש"ח
זיכוי של 50% מהמס בהפקעה לפי סעיף 48ג
זיכוי לפי אישור פקיד השומה – סכום הזיכוי בש"ח
זכאות להנחה במס בגין רכישה בתקופה
הקובעת בהתאם להוראות סעיף 48 (ד1)
 

פריסת שבח


מספר שנים

שנה הכנסה חייבת נקודות זיכוי
2014
2013
2012
2011

הסבר

x סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") קובע את הזכאות לפריסת שבח מקרקעין. ובלשון הסעיף "המוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס... והמסתיימת בשנה שבה נבע השבח".

פריסת השבח מאפשרת למוכר, שבחישוב המס על כלל הכנסותיו, נמצא במדרגת מס הנמוכה ממדרגת המס הגבוהה ביותר, להתחייב במס בשיעורי מס מופחתים, לפי מדרגות המס הנמוכות, עד ארבע פעמים (כמספר השנים לגביהן מבוקשת פריסת השבח) במקום פעם אחת בחישוב רגיל, וכמו כן להפחית את החבות במס בשווי נקודות הזיכוי להן הינו זכאי, ככל שאלו לא קוזזו כנגד הכנסותיו שלא משבח מקרקעין.

ההיגיון העומד מאחורי ההוראה המאפשרת את פריסת שבח המקרקעין הינה העובדה שהשבח נצמח על פני כל השנים בהן הוחזק נכס המקרקעין על ידי המוכר, ובהתאם, המחוקק הקנה למוכר את הזכאות לחישוב המס בפריסה לתקופה עד 4 שנות מס המסתיימות בשנת המכירה.

היתרון בחישוב המס בפריסה הינו משמעותי יותר ככל שמדובר במוכר שהכנסותיו נמוכות ושגילו מעל 60 (מגיל 60 שיעור מס התחלתי של 10% במקום שיעור מס התחלתי של 30% החל על מוכר שגילו מתחת לגיל 60).

סעיף 48א(ה) לחוק קובע כי הזכאות לפריסת שבח המקרקעין מותנית בהגשת דוחות לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה לפקיד השומה, לשנות המס לגביהן מבוקשת פריסת השבח, ועל המוכר להציג בפני מנהל מיסוי מקרקעין בעת הגשת השומה העצמית, מלבד בקשה לפריסת השבח (הורדת טופס), גם אסמכתאות על הגשת הדוחות השנתיים לפקיד השומה, הנדרשים כתנאי סף לקבלת הזכאות.

לתשומת לב,
 1. חישוב המס בפריסה המבוצע באמצעות המחשבון, מביא לידי ביטוי את החבות הסופית במס בגין המכירה המחושבת על ידי פקיד השומה. חישוב המס בפריסה המבוצע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין עלול שלא לכלול את שנת המכירה וכתוצאה מכך יידרש המוכר, בשלב ראשון, לשלם למנהל מיסוי מקרקעין מס בסכום הגבוה מהמס שהוא חייב בו. במקרה זה, המוכר יהיה זכאי להחזר המס ששולם ביתר, באמצעות פקיד השומה, לאחר הגשת הדין וחשבון על הכנסותיו המוגש לשנת המכירה והכולל את שבח המקרקעין.
 2. התקופה שלגביה ייערך חישוב המס בפריסה הינה תקופה שאינה עולה על ארבע שנים או משך התקופה בה הוחזקו המקרקעין על ידי המוכר, לפי הנמוך.
 3. תקופת ההחזקה במקרקעין הינה תקופה שתחילתה בשנת המס שלאחר שנת המס שבמהלכה הגיעה הזכות במקרקעין לידי המוכר וסיומה בשנת המס שבה יצאו המקרקעין מרשותו של המוכר.
 4. בחישוב המס בפריסה באמצעות המחשבון יש לבדוק את מספר השנים האופטימלי לביצוע החישוב.
 5. נדרש למלא את הכנסות המוכר החייבות בשיעורי מס רגילים (לפי מדרגות המס) בשנות המס שלגביהן מתבקש חישוב המס בפריסה וכן את מספר נקודות הזיכוי המגיעות למוכר.

במסך חישוב במחשבון, לאחר הפעלת חישוב המס, ניתן לצפות בפרוט תוצאת המס בכל אחת משנות המס באמצעות הפעלת כפתור הצג פריסה.
חישוב

נהנתם מהשימוש במחשבון? יש לכם הצעות לשיפור? ספרו לנו
חישוב הצג טופס הצג פריסה
  שבח ריאלי עד יום התחילה שבח ריאלי מיום התחילה ועד למועד השינויסכום אינפלציוני חייב יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי סכום אינפלציוני חייב
חלוקת השבח
סכום הפסד עסקי
סכום הפסד הון
יתרה לאחר קיזוז הפסדים
שיעור המס
סכום המס
סה"כ מס השבח
הנחה לרכישה בתקופה הקובעת
זיכוי בהפקעה
זיכוי לפי אישור פ"ש
יתרת מס לתשלום
תקרת המס ע"פ סעיף 48א(ד)
המס לתשלום  

הוראות הפעלה


המחשבון בנוי מ-6 לשוניות:

פרטי המכירה

 1. נתונים אינפורמטיביים על המוכר ועל הממכר.
 2. ניתן לשמור את הדף/השומה באמצעות "שמירת שומה" בתחתית הדף (שם הקובץ יופיע מצד שמאל בחלק העליון של כל אחד מדפי המחשבון).
 3. ניתן לטעון את השומה באמצעות "טעינת שומה" בתחתית הדף.
 4. ניתן למחוק את הנתונים בדף באמצעות כפתור "נקה".
 5. ניתן לעבור לשלב הבא באמצעות לחיצה על כפתור "המשך" או לחיצה על לשונית "ניכויים".

ניכויים - מחולק ל-3 חלקים

 1. ניכויים לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין
  1. ניתן לבחור את סוג הניכוי מתוך רשימה באמצעות לחיצה על חץ מתחת ל-"סוג הניכוי".
  2. ניתן להוסיף ניכויים נוספים לבחירה בלחיצה על כפתור "הוסף".
  3. ניתן לגרוע ניכוי בלחיצה מימין לשורה על סימן "X".
 2. תשלומי מס רכוש - חלוקה ל-3 תקופות:
  1. מס רכוש ששולם לפני שנת 1972 - יש למלא סכום בלבד.
  2. מס רכוש ששולם בשנים 1972 עד שנת 1985 - יש למלא סכום כולל ששולם בתקופה ושנה בה שולם התשלום הראשון.
  3. מס רכוש ששולם לאחר שנת 1985 - יש למלא סכום וציון השנה בה שולם כאשר לכל שנה יש לפתוח שורה נפרדת באמצעות כפתור "הוסף".
  4. ניתן לגרוע שורה בלחיצה מימין לשורה על סימן "X".
 3. תשלומי ריבית ריאלית
  1. יש למלא סכום לכל שנה וציון השנה אליה מתייחס הסכום ששולם כאשר לכל שנה יש לפתוח שורה נפרדת באמצעות כפתור "הוסף".
  2. ניתן לגרוע שורה בלחיצה מימין לשורה על סימן "X".

פחת

 1. ככל שקיים חישוב פחת לפי טופס י"א - יש למלא את תיאור הנכס שאליו מתייחס הפחת, סכום הפחת והמועד לתאום הפחת.
 2. ניתן להוסיף שורה באמצעות לחיצה על כפתור "הוסף".
 3. ניתן לגרוע שורה באמצעות לחיצה מימין לשורה על סימן "X".
 4. ככל שאין נתון לגבי הפחת ניתן לבצע חישוב באמצעות לחיצה על "מחשבון פחת" והזנת הפרטים הרלבנטיים.
 5. ככל שמדובר בנכס שנרכש לפני 1.4.73 ניתן יהיה להשתמש ב-2 מחשבונים נוספים שיהיו פעילים עם הזנת תאריך רכישה המוקדם מיום 1.4.74.
 6. ניתן לחשב את הפחת ואת המועד לתיאום הפחת (אמצע התקופה אשר בה נצבר הפחת) באמצעות "מחשבון פחת כולל חישוב מועד תיאום הפחת" לפי תיקון 12. בתום החישוב ניתן לעדכן את הפחת והמועד לתיאום הפחת באמצעות לחיצה על כפתור "עדכן".
 7. תאום ניכוי בשל פחת שהותר -
  1. יש למלא את הניכוי בשל פחת שהותר בכל אחת מהשנים. ניתן להוסיף שורה באמצעות לחיצה על כפתור "הוסף".
  2. בתום מילוי הנתונים יש לבצע חישוב באמצעות כפתור "חישוב".
  3. בתום החישוב יש ללחוץ על כפתור "עדכן" לצורך הוספת הסכום לתמורה הכוללת בהתאם להוראות תיקון 12 לחוק

הפסדים לקיזוז, זיכויים והנחות

 1. הפסד עסקי לקיזוז - יש למלא את סכום ההפסד הניתן לקיזוז כנגד שבח המקרקעין ככל שקיים ובשורה ממול לבחור האם לקזז הפסד עסקי כנגד סכום אינפלציוני החייב במס.
 2. הפסד הון לקיזוז - יש למלא את הסכום הרלוונטי ככל שקיים
 3. זיכוי בשל הפקעה - יש לבחור האם לחשב את המס בהתאם להוראות החוק הנוגעות להפקעה בהתאם להוראות סעיף 48ג לחוק.
 4. זיכוי לפי אישור פקיד שומה - יש למלא את הסכום הרלבנטי ככל שקיים.
 5. זכאות להנחה במס בגין רכישה בתקופה הקובעת - יש לבחור האם הרכישה עומדת בתנאי הזכאות להנחה במס בהתאם להוראות סעיף 48ד1 לחוק.

פריסת שבח

 1. יש ללחוץ על הלשונית "פריסת שבח" ככל שהמוכר זכאי לחישוב המס בפריסה של עד 4 שנות מס המסתיימות בשנת הרכישה בהתאם להוראות סעיף 48(ה)(1) לחוק.
 2. בדף "פריסת שבח" ניתן לבחור במספר שנות המס שלגביהן יחושב המס בפריסה, ובהתאם יפתחו חלונות כמספר השנים שנבחרו.
 3. יש למלא בכל שנה את סכום ההכנסה החייבת במס (הכנסה מיגיעה אישית, הכנסה מעסק) בהתאם לשיעורים הקבועים בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה.
 4. יש למלא בכל שנה את סכום נקודות הזיכוי להן זכאי המוכר בחישוב המס הכולל על כל הכנסותיו.
 5. ניתן לעבור לשלב הבא באמצעות לחיצה על כפתור "המשך" או לחיצה על לשונית "חישוב".

חישוב

 1. לביצוע חישוב המס החל על המכירה יש ללחוץ על כפתור "חישוב".
 2. התוצאה המתקבלת בחישוב מורכבת מ-4 רכיבים:
  1. מס על שבח ריאלי עד ל"יום התחילה".
  2. מס על שבח ריאלי מ"יום התחילה" ועד ל"יום השינוי".
  3. מס על שבח ריאלי מ"יום השינוי".
  4. מס על "סכום אינפלציוני חייב".
 3. הצג טופס – בלחיצה על כפתור "הצג טופס" המערכת מפיקה את תחשיב השומה העצמית במתכונת קובץ PDF ע"ג טופס התואם לטופס 2990 חישוב מס שבח מקרקעין (נספח לטופס 7002) הבנוי שהינו בתוקף מיום 1.1.12. הטופס הינו טופס אינטרנטי הכתוב ב-HTML ואינו מוגבל במספר הניכויים.
 4. הדפסת תחשיב שומה עצמית הינה בהתאם להדפסה רגילה של קובץ PDF.
 5. הצג פריסה – המערכת מאפשרת למשתמש לקבל הסבר לגבי סכום המס המתקבל בחישוב המס בפריסה. המשתמש מקבל את הנתונים הרלבנטיים לחישוב המס בחתך לשנות המס שבפריסה כאשר חלק השבח בכל אחת משנות המס בפריסה מחולק בהתאם למדרגות המס הרלבנטיות למוכר ולהכנסותיו האחרות. כמו כן המשתמש מקבל את ערך נקודות הזיכוי שנוצלו בתחשיב בפריסה.

אבי עומר, עו"ד (רו"ח) מאחל לך שימוש מהנה במחשבון!!


x

לתשומת לב

המחשבון עומד לרשות הציבור לביצוע חישובים, שמירתם והדפסתם ללא כל תמורה. כל משתמש זכאי לשמירה של עד 10 שומות ללא תשלום.
השימוש המסחרי במחשבון - המרת החישוב לטופס להגשה למשרדי מיסוי מקרקעין ושמירה של יותר מ-10 חישובים כרוך בתשלום בהתאם למסלולי השימוש.