שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

הקלות בהארכת תקופות ודחיית מועדים במס שבח ומס רכישה במימוש דירות מגורים בתקופת הקורונה

הקלות בהארכת תקופות ודחיית מועדים במס שבח ומס רכישה במימוש דירות מגורים בתקופת הקורונה

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1962 ("החוק") נקבעו הוראות מסוימות שלפיהן יראו בדירת מגורים נמכרת כ-"דירה יחידה" הן לעניין פטור ממס שבח והן לעניין זכאות למס רכישה בשיעורים מופחתים וזאת למרות קיומה של דירה נוספת. ואולם, המוכר נדרש לממש את הדירה הנוספתו בתוך פרק הזמן שנקבע בחוק ו/או לעמוד בתנאים מסוימים בחלוף פרקי זמן שנקבעו בחוק כדלהלן:

1. סעיף 49ג(1) לחוק מתנה זכאות לפטור ממס שבח במכירתה של הדירה בתוך 18 חודשים מהמועד שבו נרכשה דירה אחרת כתחליף לדירה הנמכרת;

2. סעיף 49ה. לחוק החל על משפרי דיור (מכירת 2 דירות קטנות ורכישת דירה חלופית) מתנה מכירת הדירה הנוספת בתוך 12 חודשים ממועד מכירת הדירה הראשונה ורכישת הדירה החלופית בשנה שלפני מכירת הדירה הנוספת או בשנה שלאחר מכירתה;

3. סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק המתנה זכאות למס רכישה בשיעור מופחת על רוכש שמכר את דירתו הקודמת בתוך פרק זמן של 18 חודש ממועד הרכישה; 

4. סעיף 9(ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב) לחוק שלפיו הזכאות לרוכש דירת מגורים לשיעור מס רכישה מופחת כאשר בבעלותו דירת מגורים אחרת שנרכשה בקבוצת רכישה ושבנייתה עוכבה לפרקי הזמן הקבועים בסעיף, מותנית במכירת הדירה שנרכשה בקבוצת הרכישה בתוך 18 חודשים ממועד השלמתה;

5.סעיף 9(ג1ג)(4)(ב) לחוק שלפיו נכלל בהגדרת "תושב ישראל" לעניין זכאות למס רכישה בשיעור מופחת על רכישת דירה יחידה גם מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה היה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר וותיק.

עקב משבר הקורונה נמנעה מהציבור האפשרות לעמוד במועדים שנקבעו בחוק כמפורט לעיל ולממש את זכאותו לפטור ממס ו/או לשיעורי מס רכישה מופחתים שבימים כתיקונם הסיכוי למימושן של ההטבות במס היו גבוהים יותר.

על מנת לתקן את הפגיעה שנגרמה לציבור עקב משבר הקורונה, מליאת הכנסת אישרה ביום 20.7.2020 בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק "חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש-הוראת שעה-תיקוני חקיקה), התש"ף-2020", שבו נקבע, בין היתר, כי ככל שמדובר בהוראות בחוק מיסוי מקרקעין כמפורט לעיל שמועד סיומן חל בתקופה מיום 1.3.2020 ועד ליום 1.10.2020, כי אזי בחישוב התקופות לקבלת הזכאות לא תבוא התקופה האמורה במניין.

המשמעות מהוראת השעה כאמור לעיל הינה כי ככל שהמועד המזכה בקבלת פטור ממס שבח או בהקלה במס רכישה מסתיים במהלך התקופה מיום 1.3.2020 ועד ליום 1.10.2020, אזי ניתנת הארכה של התקופה המזכה עד ליום 1.10.2020.

לגבי מי שרכש דירת מגורים והתחייב למכור את דירתו הישנה בתוך 18 חודשים ולא הצליח לעמוד בהתחייבותו, לכאורה נשללה ממנו הזכאות למס רכישה בשיעורים מופחתים. ככל שיצליח למכור את דירתו הישנה בתוך פרק הזמן שנוסף לפי הוראת השעה, קיימת לו זכאות לחיוב במס רכישה בשיעורים מופחתים. במקרה זה הרוכש זכאי להגשת בקשה למנהל מסמ"ק לתיקון שומת מס הרכישה ולקבל החזר של מס הרכישה ששולם ביתר.

לגבי מי שמכר את דירת המגורים לפני שהתקבל התיקון לחוק בהוראת השעה ונשללה ממנו ההטבה למכירה של דירת המגורים בפטור ממס ועל פי התיקון לחוק הוארכה התקופה המזכה בפטור ממס, ניתן לפנות למנהל מסמ"ק ולבקש תיקון השומה שהוצאה ולקבל החזר של מס השבח ששולם ביתר.

הוראת השעה לגבי דחיית מועדים תוקנה במסגרת "חוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2020" שפורסם ברשומות ביום 29.12.2020. בהתאם לתיקון לחוק, ככל שהמועד לקבלת פטור ממס שבח או בהקלה במס רכישה מסתיים במהלך התקופה מיום 1.3.2020 ועד ליום 30.6.2021 כי אזי ניתנת הארכה של התקופה המזכה עד ליום 30.6.2021.

בתוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2020 נתבקש ציבור עורכי הדין המייצגים לציין בשומה העצמית ובבקשות לתיקון השומה המוגשות על ידיהם, במקרים בהם חל החוק, כי "המועדים בעניין הליכי המס כפופים להוראות החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים בעניין הליכי מס" וזאת, לצורך מיקוד הטיפול בבקשה. 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים