שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

מס מוטב גם במכירת דירת מגורים על ידי מוסד ציבורי

מס מוטב גם במכירת דירת מגורים על ידי מוסד ציבורי

סעיף 49ב(6) לחוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור ייחודי ממס שבח למוסד ציבורי שמכר דירת מגורים מזכה שהתקבלה בירושה והדירה והמוסד הציבורי עומדים בתנאים שנקבעו בסעיף.

בסעיף 49א(א1) לחוק נקבע סכום הפטור ממס לדירת מגורים יחידה ל-4,500,000 ש"ח (להלן-"סכום התקרה") (הסכום מתואם למדד מידי שנה) וסכום ההפרש שבין שווי המכירה לתקרת הפטור נקבע כדמי מכר של זכות אחרת בדירת מגורים מזכה.

מתעוררת השאלה כיצד יש למסות את סכום התמורה העולה על סכום תקרת הפטור של דירת מגורים מזכה ("ההפרש").

האם יש למסות את ההפרש כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין משום שהמוכרת הינה מוסד ציבורי ואינה יחיד, או כדמי מכר של זכות אחרת שהיא דירת מגורים וכתוצאה מכך ימוסה המוסד הציבורי על סכום ההפרש במס מוטב בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק.

המחלקה המקצועית ברשות המיסים, הביעה את דעתה בנושא בחוזר מיום 27.6.2016 שהופץ למנהלי משרדי מסמ"ק שעיקריו מובאים להלן.

1. התכלית שנקבעה לתקרת הפטור נועדה להגביל ולתחום את סכום הפטור ממס כך שדירות יוקרה יחויבו במס בגין סכום שווי המכירה העולה על תקרת הפטור. תכלית זו לא נועדה בכדי לשנות את סיווגן של הזכויות הנמכרות מדמי מכר של זכות אחרת שהינה דירת מגורים מזכה, לדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין.

2. תכלית הגבלת סכום הפטור עוגנה בסעיף 49א(א1) לחוק בו נקבע סכום התקרה ובו הוסדר סיווגו של ההפרש בקביעה כי ההתייחסות לסכום ההפרש תהיה כאל דמי מכר של זכות אחרת בדירת מגורים מזכה החייבת במס.

3. בהתאם, כאשר מוסד ציבורי העומד בתנאי סעיף 49ב(6) מוכר דירת מגורים בתמורה העולה על סכום התקרה, יש לקרוא את הוראות סעיף 48א(ב2) לחוק בו נקבע המס המוטב יחד עם ההגדרה המיוחדת של "דירת מגורים" בסעיף 49ב(6) המדגישה את הזכויות של המוסד הציבורי בדירה ועם ההוראות הקבועות בסעיף 49א(א1) לגבי דמי מכר של זכות אחרת בדירת מגורים מזכה.

4. מהאמור לעיל עולה כי על סכום ההפרש שבין שווי המכירה לסכום תקרת הפטור יחויב המוסד הציבורי במס מוטב לפי הוראות סעיף 48א(ב2) לחוק.

מידע זה וההנחיות שפורסמו על ידי המחלקה המקצועית ברשות המיסים ביום 27.6.2016 מובא לידיעת הציבור בהמשך להסבת תשומת לבנו לנושא ולהנחיות באדיבותו של עו"ד יוסף כהנא.

פרסום של המחלקה המקצועית בנושא מצ"ב לנוחיות הציבור. 


קבצים מצורפים להורדה: