שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה

פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה

במכירת מקרקעין על ידי התא המשפחתי, עשוי לעלות יתרון בפיצול שבח המקרקעין בין בני זוג המחזיקים במקרקעין במשותף.

היתרון בפיצול השבח בין בני הזוג יכול לקבל את ביטויו בחישוב של החבות במס במכירה בפריסה של שבח המקרקעין אצל כל אחד מבני הזוג לפי היקף הכנסותיו ובהתאם לניצול נקודות הזיכוי להן הינו זכאי כנגד הכנסותיו האחרות שלא משבח המקרקעין. בדרך זו כל אחד מבני הזוג עשוי להתחייב במס לפי מדרגות המס הנמוכות (ניצול מדרגות המס הנמוכות פעמיים) ולנצל את נקודות הזיכוי המגיעות לו ככל שאלו נוצלו חלקית או לא נוצלו כלל (ניצול כפול של נקודות הזיכוי).

יתרון נוסף במס בחלוקה של שבח המקרקעין בין בני הזוג ניתן להשיג בהפחתה של החבות במס נוסף על הכנסות גבוהות לפי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה ("מס יסף"). בפיצול השבח, כל אחד מבני הזוג מתחייב במס יסף רק לגבי הכנסתו החייבת העולה על הסכום הקבוע בסעיף 121ב. לפקודת מס הכנסה (בשנת המס 2018 החיוב במס יסף הינו בשיעור של 3% לגבי הכנסה העולה על 641,880 ש"ח). בדרך זו של פיצול השבח בין בני הזוג ניתן להימנע מתשלום מס יסף לגבי חלק השבח המסתכם בשנת 2018 ב-641,880 ש"ח.

ככלל, חישוב של החבות במס בפריסה של שבח המקרקעין המבוצע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין אינו בהכרח חישוב מדויק, והחישוב הסופי של החבות במס מבוצע על ידי פקיד השומה בשומות מס הכנסה המוצאות על ידו לבני הזוג בתא המשפחתי.

ביום 27.5.2018 פירסמה רשות המיסים את הנוהל החדש לגבי הפיצול של שבח מקרקעין בין בני זוג בשומות מס הכנסה, וזאת לגבי זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני הזוג בחלקים שווים.

עד לפרסומו של הנוהל החדש, בדרך כלל, במכירה של זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני הזוג בחלקים שווים, הוגשה למשרדי מיסוי מקרקעין הצהרה על המכירה שכללה שומה עצמית אחת בלבד.

כאשר בני הזוג הגישו בקשה לפקיד השומה למימוש זכאותם לפיצול של שבח המקרקעין ביניהם ועריכה של חישוב נפרד של המס על הכנסתם משבח המקרקעין, הם נדרשו, בטרם עריכת החישוב הנפרד, לפנות למנהל מסמ"ק ולפצל את השומה שהוצאה ל-2 שומות נפרדות.

שינוי הנוהל מקבל את ביטויו בפיצול השבח בין בני הזוג במס הכנסה ועריכת חישוב נפרד וזאת ללא שבני הזוג יידרשו לפנות למנהל מסמ"ק בבקשה לפיצול שומת השבח ל-2 שומות נפרדות לכל אחד מהם.

החזקה במקרקעין על ידי בני הזוג בחלקים שווים

כאשר מדובר במכירת זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני הזוג בחלקים שווים, במערכת המחשב של פקיד השומה יוצגו הנתונים המתייחסים למכירה (שווי מכירה, שבח ריאלי עד יום התחילה, שבח ריאלי מיום התחילה ועד יום השינוי, רווח ריאלי ממועד השינוי, שבח אינפלציוני חייב ושבח אינפלציוני פטור) בחלוקה שווה לכל אחד מבני הזוג.

משרדי פקיד השומה הונחו לפצל את השבח בין בני הזוג כאשר מוגשת בקשה לפיצול השבח, וזאת ללא שתידרש קודם לכן פניה למשרדי מיסוי מקרקעין לפיצול השבח.

במקרה בו מתבקש, בעת הגשת הדוח השנתי, פיצול השבח בין בני הזוג, על כל אחד מבני הזוג מוטלת חובה להגיש נספח רווח הון וזאת למרות שבמשרדי מיסוי מקרקעין הופקה שומה אחת בלבד.

החזקה במקרקעין על ידי בני הזוג בחלקים שאינם שווים

ככל שמדובר במכירת זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני זוג בחלקים שאינם שווים, משרדי מיסוי מקרקעין יבצעו את הפיצול של עסקת השבח בין בני הזוג ב-2 שומות נפרדות, בהתאם לחלקו של כל אחד מבני הזוג. במכירה כאמור, בעת הגשת הדוח השנתי על ידי התא המשפחתי, בני הזוג יידרשו לדווח על 2 העסקאות בהתאם לחלוקה שדווחה למנהל מיסוי מקרקעין.

שאילתא M905- שאילתת עזר למייצגים

שאילתא M905 הינה שאילתת עזר למייצגים המציגה את ריכוז עסקאות למכירת זכויות במקרקעין על ידי הנישום. באותן עסקאות בהן ניתן לפצל את השבח בין בני הזוג (מכירה בחלקים שווים), יופיע טור נוסף בצד שמאל שכותרתו ''ב.ז.'' וליד העסקה המתאימה יופיע סימון כוכבית (*). במקרים בהם לא מופיע הסימון, ניתן לשדר רק עסקה אחת, לכל שומה במיסוי מקרקעין.

לנוחות הקוראים מצ"ב ההנחיה שפורסמה על ידי רשות המיסים הכוללת גם דוגמא לשאילת M905.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים