שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

סמכות מנהל מסמ"ק להפחית את שיעור המס על השבח הריאלי

סמכות מנהל מסמ"ק להפחית את שיעור המס על השבח הריאלי

שאלה:

אבקש לדעת האם תושב חוץ שמלאו לו 60 רק בשנת המכירה המוכר זכות אחרת במקרקעין שיום רכישתה בשנת 70, יכול להקטין את שיעור המס השולי שבו ימוסה השבח הריאלי עד יום התחילה, מבלי להמתין לפריסה באמצעות עריכת הדוח השנתי אצל פקיד השומה במס הכנסה. כלומר, האם ניתן לבקש רק לגבי שנת המכירה לערוך את שיעור המס של 47% לשיעור המס האמיתי על סמך הכנסותיו, מבלי ליפול תחת הליך של "פריסת מס שבח". האם בסעיף 48א(ב1)(1)(א) המילים "בשיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה" מפורשות כשיעור המס הגבוה ביותר בנסיבותיו של הנישום ובתלות בהכנסתו החייבת, או שמא בכל מקרה 47%, עם החריג היחיד לביצוע פריסת מס שבח? 

תשובה:

לשאלתך, ללא תלות לעניין התושבות, אני מפנה את תשומת ליבך להוראות הסעיפים כמפורט להלן:

1. סעיף 48א(ב)(2) לחוק מיסוי מקרקעין בו ניתנה סמכות למנהל להפחית את שיעור המס על השבח הריאלי אם הוא סבור כי המס שיחול לגביו לא יגיע לשיעור האמור.

2. סעיף 48א(ב1)(3) לחוק מיסוי מקרקעין המחיל את הוראות סעיף 48א(ב)(2) גם על נכס שנרכש לפני יום התחילה.

בהתאם  להוראות הסעיפים הנ"ל, וככל שניתן יהיה להניח את דעתו של המנהל כי המס שיחול במכירה לא יגיע לשיעור האמור, אזי ניתן לבקש מהמנהל להפעיל את הסמכות שניתנה לו כאמור לעיל,  ולהפחית את שיעור המס על השבח הריאלי.

בפרקטיקה עלה בידינו לשכנע את המנהל להפחית את שיעור המס במקרים ספורים בלבד.

מרבית הבקשות נדחות בטענה כי השנה טרם נסתיימה ואין בידי המנהל מידע לגבי היקף ההכנסות הצפויות עד לתום שנת המכירה.

ככל שלא יעלה בידך להניח את דעתו של המנהל להפחתת שיעור המס, אני ממליץ  לפנות לפקיד השומה לקבלה של החזר המס ששולם ביתר וזאת באמצעות הגשה של דין וחשבון על ההכנסות לשנת המכירה הכולל גם את שבח המקרקעין.

סעיף 48א(ב1)(3) כאמור לעיל אמור לתת מענה גם להפחתת שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה כאמור בסעיף 48א(ב1)(1)(א) עליו הצבעת (נכון להיום 47%).


חיפוש מאמרים