שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

חישובים שגויים בסימולטור מס שבח

חישובים שגויים בסימולטור מס שבח

המלצה לציבור עורכי הדין בישראל לבדיקת נכונות תוצאת החבות במס שבח בשומות עצמיות הנערכות באמצעות סימולטור מס שבח המופעל על ידי רשות המיסים ("הסימולטור") בטרם הגשתן למנהל מיסוי מקרקעין ותשלום המס לפיהן.

המלצה זו ניתנת לציבור לאחר בדיקה שנעשתה על ידינו בעקבות פניה של עורך דין שהיה עליו להסביר ללקוח מדוע הנו נדרש על ידי מנהל מסמ"ק לשלם תוספת מס משמעותית של כ-107 אלף ש"ח מעבר לחבות במס על פי השומה העצמית שהוכנה על ידי אותו עורך הדין באמצעות הסימולטור.

תוספת המס אותה נדרש הלקוח לשלם הינה ההפרש שבין החבות במס לפי שומה עצמית לגבי זכות אחרת כפי שנערכה על ידי עורך הדין באמצעות הסימולטור וכפי שדווחה על ידו למנהל מסמ"ק בדיווח המקוון, לבין החבות במס שבח לפי השומה שהופקה על ידי מנהל מסמ"ק וזאת בהתבסס בדיוק על אותם נתונים שהוזנו לסימולטור ושדווחו באמצעות הדיווח המקוון.

בבדיקה שנערכה על ידינו נמצא כי, התוצאה השגויה המתקבלת בעריכת שומה עצמית באמצעות הסימולטור נובעת מחישוב אריתמטי שגוי של הסכום האינפלציוני הגורר הפחתה של סכום השבח הריאלי בסכום מקביל.

מצורף תדפיס של השומה העצמית שנערכה באמצעות הסימולטור ושלפיה הסכום האינפלציוני המוצג בשומה העצמית הינו סך 999,299 ש"ח במקום סך 675,084 ש"ח והשבח הריאלי המוצג בשומה העצמית הנו סך 632,086 ש"ח במקום 956,301 ש"ח.

החבות במס על פי החישוב השגוי בשומה העצמית שהוכנה באמצעות הסימולטור הסתכמה ב-284,087 ש"ח.

נתוני העסקה הוזנו במחשבון מס שבח "שומה עצמית" והחבות במס הנכונה הסתכמה ב-391,720 ש"ח, מצורף תדפיס החישוב.

ההפרש בין 2 החישובים מסתכם כאמור לעיל ב-107,633 ש"ח.

תופעה זו של תוצאה שגויה בחישוב החבות במס שבח המתייחס למכירה של זכות אחרת בחישוב לינארי רגיל, חזרה על עצמה גם בבדיקת חישוב החבות במס שבח במכירה של דירת מגורים מזכה בחישוב לינארי חדש.

בבדיקה מדוקדקת של כל שלבי החישוב הנערך בסימולטור מס שבח של רשות המיסים כפי שנערכה על ידינו, נמצא כי בעת הזנת הנתונים על ידי המשתמש בסימולטור מס שבח של רשות המיסים, המערכת נחזית כפועלת באופן תקין ואף מציגה את הסכום האינפלציוני ואת תוצאת חבות המס הנכונה.

במעבר למסך האחרון בסימולטור "חישוב המס לתשלום" והדפסת החישוב, חל שיבוש המקבל ביטוי ב"היעלמות" של הסכום האינפלציוני שחושב בשלב קודם ותוצאת החבות הסופית במס המתקבלת הינה תוצאה שגויה העלולה להיות נמוכה משמעותית מתוצאת החבות במס הנכונה שחושבה בשלב קודם.

המידע לעיל נכון לחישובים שנערכו בסימולטור מס שבח יום 24.4.2018.

בבדיקה שנערכה ביום 2.5.2018 נמצא כי השגיאה בסימולטור תוקנה וכי השומה המופקת באמצעות הסימולטור הינה נכונה.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים