שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

העברת דירה מבעלות חברה לבעלות בעל מניות מהותי

העברת דירה מבעלות חברה לבעלות בעל מניות מהותי

תיקון מס' 235 לפקודת מס הכנסה בתוקף מיום 1.1.2017 חוקק בספר החוקים 2592 ביום 29.12.2016 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("החוק"), כחלק מהמלצות הצוות שמונה על ידי שר האוצר בראשות מנהל המיסים לדרכי ההתמודדות עם תופעת "חברות הארנק". 

במסגרת תיקון 235 חוקק סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה ("הפקודה") המסדיר את אופן הטיפול המיסוי במשיכות כספים מהחברה על ידי בעל מניות מהותי בחברה כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה ו/או בהעמדה של נכס של החברה לשימושו של בעל המניות המהותי.

סעיף 3(ט1) לפקודה קובע כי יראו במשיכת כספים מחברה ו/או בהעמדת נכס לשימושו של בעל המניות המהותי או קרובו, לרבות העמדת דירה לשימושם, כהכנסתו של בעל המניות המהותי. 

במקביל להטלת המס על בעלי המניות נקבעו בהוראת שעה בתוקף מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2018 הוראות מעבר מקלות לפי סעיף 96 לחוק ("הוראות המעבר").

הוראות המעבר חוקקו על מנת לאפשר לבעל המניות המהותי להתארגן לקראת כניסה לתוקף של סעיף 3(ט1) לפקודה וכללו את המצבים כמפרט להלן:

1. הדירה נשארת בבעלותה של החברה עד ליום 31.12.2018 - לא חל אירוע מס לפי חוק מיסוי מקרקעין בתקופת הוראות המעבר. באפשרות זו, ניתן לפנות את הדירה, הפסקת השימוש בה והשבתה לחברה, או לחילופין, המשך שימוש בעל המניות המהותי או קרובו בדירה השייכת לחברה.

2. החברה מוכרת את הדירה לבעל המניות המהותי במסגרת הוראות המעבר - חל אירוע מס לעניין חוק מיסוי מקרקעין. ניתן להעביר את הדירה לבעל המניות המהותי בפטור ממס שבח וממס רכישה, או לחילופין, בחיוב במס שבח ובפטור ממס רכישה.

בחוזר מיסוי מקרקעין 8/2017 שפורסם על ידי רשות המיסים ביום 23.8.2017 והמצ"ב, ניתנו הבהרות להוראות המעבר לפי סעיף 3(ט1) ככל הנוגע להשלכות על חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.

בחוזר מס הכנסה מס' 7/2017 שפורסם על ידי רשות המיסים ביום 22.8.2017 ניתן פירוט להוראות שנקבעו בסעיף 3(ט1) לפקודה ובכלל זה להוראות המעבר.

רשות המיסים גם פירסמה את טפסי ההודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו וזאת בהתאם להוראות סעיף 96(ב)(4) לחוק ההתייעלות הכלכלית. טפסי ההודעה הינם הן במסלול חיוב במס (טופס 7919) והן במסלול אי-חיוב במס (טופס 7920).

לנוחות המשתמשים באתר, מצ"ב קישור לחוזר מס הכנסה ולחוזר מיסוי מקרקעין וכן לטפסי הדיווח שפורסמו על ידי רשות המיסים.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים