שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירת מגורים

מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירת מגורים

לסימולטור לבדיקת זכאות לקבלת מענק בגין מכירת דירה לחץ כאן

רקע

ביום  24.01.2017 תוקנו  תקנות מכוח סעיפים 146 ו-148(ד) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות2017 ו-2018) (להלן – "החוק"), שכותרתן – "מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה".

התקנות כאמור תוקנו מכוח סמכות שניתנה לשר האוצר לקבוע תנאים וסכומים לתשלום מענק על ידי רשות המיסים לחייב במס ריבוי דירות (להלן – "המס") שלא רכש דירת מגורים מיום 16.12.2016 ושמכר דירת מגורים עד ליום 1.10.2017 למי שאינו קרובו. התקנות לתשלום המענק כאמור תוקנו כחלק מהאמצעים הננקטים על ידי שר האוצר להגדלת היצע דירות למגורים.

סכום המענק

המענק ישולם לחייב במס המוכר דירת מגורים. סכום המענק יהיה בגובה מס השבח שהמוכר יהיה חייב בו לפי חוק מיסוי מקרקעין במכירת דירת המגורים, ועד לסכום של 85,000 ש"ח.

לגבי חייב במס המוכר דירת מגורים שהסכום הקובע של דירות ההשקעה שבבעלותו נמוך מסך 1,150,000 ש"ח, והנו פטור מהמס לפי סעיף 117(4)לחוק, סכום המענק יהיה בגובה מחצית מס השבח שהמוכר יהיה חייב בו לפי חוק מיסוי מקרקעין במכירת דירת המגורים, ועד לסכום של 15,000 ש"ח.

תנאים לקבלת המענק

 הזכאות לקבלת מענק בידי חייב המוכר דירת מגורים הינה בכפוף להתקיימות כל התנאים  המפורטים להלן:

  1. המוכר היה חייב במס מיום תחילתו של החוק ועד מועד מכירת הדירה.
  2. המכירה של דירת המגורים דווחה על ידי המוכר למנהל מיסוי מקרקעין בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין והמוכר הגיש במועד הגשת ההצהרה על מכירת הדירה, או לפני מועד זה, דיווח לפי סעיף 148(ב) לחוק על דירות המגורים שבבעלותו לגבי שנת 2017. דיווח כאמור נעשה בדרך של הצהרה הכוללת פרטים ביחס לכל דירת מגורים שבבעלותו ובכלל זה כתובת הדירה ושטחה, דירות המגורים שנבחרו על ידי החייב לתשלום המס וסכום המס השנתי המגיע בעד הדירות החייבות.
  3. המוכר הגיש יחד עם ההצהרה על מכירת הדירה בקשה לקבלת המענק (טופס 7202) שבו  מצהיר המוכר שאין בכוונתו לרכוש דירת מגורים עד ליום 31.12.2020.
  4. מכירת דירת המגורים חייבת במס שבח.
  5. המכירה אינה מכירה לקרוב או מכירה שנעשתה שלא בתמורה או מכירה שחלות עליה הוראות סעיף 5(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (העברת זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין לעסק כמלאי עסקי או שהפך זכות כאמור שהיא נכס קבוע בעסק למלאי עסקי בעסק). 
  6. המכירה של הדירה הינה ליחיד תושב ישראל שהוא משפר דיור (רוכש שבעלותו  דירה יחידה שהצהיר בדיווח על רכישת הדירה כי יש בכוונתו למכור את דירתו הישנה בתוך 18 חודשים) או ליחיד תושב ישראל שאין לו דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים או בדירה שבנייתה טרם הסתיימה ויש התחייבות של המוכר לסיים את הבניה).
  7. המוכר לא רכש דירת מגורים מיום 16 בדצמבר 2016, ועד למועד קבלת המענק.

הזכאות למענק מותנית בכך שהמוכר לא רכש דירת מגורים בתקופה שממועד קבלת המענק ועד ליום 31.12.2020. ואולם אם המוכר רכש דירה לאחר 1.10.2017 ושולם על דירה זו מס רכישה ע"פ מדרגות מס רכישה החלות על רכישת דירה יחידה, לא תיחשב רכישת דירה זו כרכישה שיש בה בכדי לפגוע בזכאות למענק.

הגבלת מספר המענקים

לא יינתן מענק למוכר אחד בעד מכירת יותר מ-3 דירות מגורים שבבעלותו. מוכר לעניין זה, ייחשב יחיד ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וכן ילדי בני הזוג שטרם מלאו להם 18 שנים.

אופן תשלום המענק

ככל שהתקיימו הן לגבי המוכר והן לגבי דירת המגורים כל התנאים לקבלת המענק כאמור לעיל והמוכר שילם את מס  השבח לפי השומה העצמית או לפי שומה לפי מיטב השפיטה שהוצאה לו, כי אזי ישולם המענק למוכר בתוך 21 יום מיום שהתקיימו כל התנאים. המענק ישולם למוכר בדרך של זיכוי חשבון הבנק לפי פרטים שנמסרו על ידי המוכר בבקשה למענק שהוגשה למנהל.

ככל שהתקיימו הן לגבי המוכר והן לגבי דירת המגורים כל התנאים לקבלת המענק, המוכר רשאי לבקש, במסגרת הבקשה למענק, כי יראו בסכום המענק המגיע לו, כתשלום על חשבון מס שבח שהוא חייב בו על מכירת דירת המגורים.

החזר המענק

  1. חייב במס ששולם לו מענק, ורכש דירה או חלק מדירה, בתקופה שמיום קבלת המענק ועד יום 31.10.2020, ישיב את המענק, באמצעות רשות המיסים, בתוך 30 יום ממועד רכישת הדירה או חלק ממנה.
  2. חייב במס ששולם לו מענק בסכום העולה על סכום המענק שהוא זכאי לו, ישיב את הפרש המענק, באמצעות רשות המיסים, בתוך 30 ימים מהיום שהומצאה לו דרישה להחזר.
  3. סכומי מענק שיש להחזירם יוחזרו בתוספת הפרשי הצמדה כהגדרתם בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961  לתקופה שמיום תשלום המענק ועד ליום ההחזר.   

תחולת התקנות מיום 1.1.2017.

לנוחות הקוראים מצ"ב נוסח התקנות והטפסים הרלבנטיים לדיווח על הדירות והבקשה למענק.   

לסימולטור לבדיקת זכאות לקבלת מענק בגין מכירת דירה לחץ כאן


קבצים מצורפים להורדה: