שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

תוצאות שגויות בסימולטור מס שבח רשות המיסים

תוצאות שגויות בסימולטור מס שבח רשות המיסים

המלצה לציבור עורכי הדין בישראל לבדיקת נכונות תוצאות חישוב שומות באמצעות סימולטור מס שבח רשות המיסים ("הסימולטור") בטרם הגשתן למנהל מיסוי מקרקעין ותשלום המס לפיהן.

המלצה זו ניתנת לציבור לאחר בדיקה שנעשתה על ידינו בעקבות פניה של עורכת דין שגילתה הפרש משמעותי בין התוצאה שהתקבלה בחישוב שומה עצמית לדירת מגורים בחישוב ליניארי חדש באמצעות סימולטור מס שבח של רשות המיסים, לבין התוצאה שהתקבלה בחישוב שומה עצמית באמצעות מחשבון מס השבח המופעל על ידינו באתר "שומה עצמית".

בבדיקה ראשונית של תוצאות התדפיסים שהופקו בכל אחת מהמערכות (מצורפים להלן) בנתוני אמת, כפי שהוזנו על ידי הפונה, נמצא כי בתדפיס השומה שהופק באמצעות סימולטור מס שבח של רשות המיסים, הסכום האינפלציוני המוצג הינו 0.01 ש"ח במקום סך 196,149 ש"ח כפי המתחייב מההפרש שבין יתרת שווי הרכישה המתואמת לבין יתרת שווי הרכישה וכפי המוצג בתדפיס שומה באמצעות מחשבון מס שבח "שומה עצמית".

חישוב שגוי של הסכום האינפלציוני בסימולטור מס שבח רשות המיסים גרר תוצאת מס הגבוהה ב-19,824 ש"ח מתוצאת המס הנכונה כפי שחושבה על ידינו.

תופעה זו של תוצאה שגויה בחישוב הסכום האינפלציוני המתייחס למכירה של דירת מגורים בחישוב ליניארי חדש, חזרה על עצמה גם בבדיקת חישוב החבות במס שבח במכירה של זכות אחרת בחישוב ליניארי רגיל.

בבדיקה מדוקדקת של כל שלבי החישוב הנערך בסימולטור מס שבח של רשות המיסים כפי שנערכה על ידינו,  נמצא כי בעת הזנת הנתונים על ידי המשתמש בסימולטור מס שבח של רשות המיסים המערכת נחזית כפועלת באופן תקין ואף מציגה את הסכום האינפלציוני ואת תוצאת המס הנכונה.

במעבר למסך האחרון בסימולטור "חישוב המס לתשלום" והדפסת החישוב, חל שיבוש המקבל ביטוי ב"היעלמות" הסכום האינפלציוני שחושב בשלב קודם ותוצאת החבות הסופית במס המתקבלת הינה תוצאה העלולה להיות גבוהה משמעותית מתוצאת החבות במס הנכונה. 

המידע לעיל נכון לחישובים שנערכו בסימולטור מס שבח רשות המיסים ביום 30.6.2016.

בבדיקה שנערכה ביום 3.7.2016 נמצא כי החישובים המתייחסים למכירת דירת מגורים בחישוב ליניארי חדש תוקנו. השיבוש שנמצא בחישוב זכות אחרת בעינו עומד.

בבדיקה שנערכה ביום 25.7.2016 נמצא כי השיבוש בחישוב החבות במס במכירת זכות אחרת תוקן.

תוצאות החישובים ב-2 המערכות מובאות להלן. 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים