שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

פריסה של שבח מקרקעין, לא לעניין מס יסף

פריסה של שבח מקרקעין, לא לעניין מס יסף

עמדת רשות המיסים כפי שקיבלה את ביטויה בהוראת ביצוע 9/15-רשות המיסים מיום 8.3.2016,  קובעת כי אין בפריסה של שבח מקרקעין ורווחי הון בכדי לשנות את ההכנסה החייבת של המוכר בשנת המכירה לעניין חישוב מס יסף.

עמדתה זו של רשות המיסים כבר מיושמת הלכה למעשה, ובימים האחרונים נתקלנו בשומות מתקנות שהוצאו על ידי רשות המיסים לנישומים שמכרו נכס מקרקעין החל משנת המס 2013, ובקשו לממש את זכאותם לפריסה של שבח מקרקעין בהתאם להוראות סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין. בשומות המתקנות שהוצאו לנישומים כאמור, נדרשו מוכרי מקרקעין לשלם מס יסף בשיעור של 2% על סכום הכנסה החייבת בשנת המכירה (הכולל שבח מקרקעין), העולה על סכום התקרה.

עד כה, מוכר מקרקעין שהנו בעל הכנסות גבוהות בשנת המכירה (הכוללות שבח ריאלי) ושהגיש בקשה לפריסה של השבח הריאלי, לא חויב במס יסף בשיעור של 2% על סכום ההכנסה החייבת העולה על התקרה, ככל שסך הכנסתו החייבת במס בשנת המכירה עלתה על סכום התקרה ועקב הפריסה של שבח המקרקעין הופחתה ההכנסה החייבת בשנת המכירה לסכום הנמוך מסכום התקרה.

הוראת ביצוע 9/15 עוסקת בהבהרת היקף תחולתו של סעיף 121ב. שהוסף לפקודת מס הכנסה במסגרת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012, בתחולה מיום 1.1.2013, שחוקק כתוצאה ממסקנות וועדת טרכטנברג ולפיו, בין היתר, הוטל מס נוסף על בעלי הכנסות גבוהות, וזאת בשיעור של 2% על חלק ההכנסה החייבת העולה על התקרה שנקבעה בסעיף (סך 810,720 ש"ח בשנת המס 2015).

סעיף 3 להוראת הביצוע עוסק בחלוקת הכנסה ליותר משנה אחת וקובע כי בחישוב ההכנסה החייבת לעניין מס יסף, יחולו הוראות סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה המתיר פריסת הכנסות מסוימות על פני מספר שנים ובכללן: הפרשי שכר, דמי פידיון חופשה, מענק פרישה או מוות וסכום המתקבל עקב היוון קצבה. הפריסה של סכומים כאמור משנה את סכום ההכנסה החייבת במס נוסף, כך, שהחלק הנפרס לשנה אחת נגרע מההכנסה החייבת בשנה בה נתקבלה ומתווסף לשנת המס אליה מיוחס חלק ההכנסה שנפרס.

סעיף 3 להוראת הביצוע מחריג, לעניין מס יסף, את הפריסה של שבח המקרקעין ורווח הון מכלל ההכנסות שלגביהן יש בפריסה של ההכנסה בכדי להפחית את סכום ההכנסה החייבת במס יסף, כך, שהחלק הנפרס לשנה אחרת יגרע מסכום ההכנסה החייבת שבה נתקבלה ההכנסה. כפי המוצג בהוראת הביצוע, הסיבה להחרגה כאמור נובעת מעמדתה של רשות המיסים, כי פריסה של רווח הון ושבח מקרקעין הינה פריסה טכנית בלבד. 

בהתאם, כאשר ההכנסה החייבת כוללת גם שבח מקרקעין ו/או רווח הון, ההכנסה החייבת לעניין מס יסף תכלול את סכום השבח הריאלי המלא בשנת המכירה, גם אם הוגשה בקשה לפריסה של השבח הריאלי.

לתשומת לב, במימוש של מקרקעין על ידי 2 בני הזוג בתא המשפחתי, כאשר מתקיימים התנאים לכך, ניתן לפצל את תוצאות העסקה ל-2 שומות נפרדות ובדרך זו להפחית את סכום ההכנסה החייבת אל מתחת לסכום התקרה ובדרך זו להימנע מתשלום מס היסף. 

במסגרת הוראת הביצוע, הונחו משרדי מיסוי מקרקעין, במקרים בהם מזוהה עסקה בה השבח הריאלי יוצר חבות במס יסף, להביא לידיעת המוכר כי העסקה חייבת במס יסף וכי הנו חייב בהגשת דוח שנתי לפקיד השומה ותשלום מס היסף לפיו. למוכר קיימת אפשרות לשלם מקדמה על חשבון מס היסף גם בטרם הגשת הדוח השנתי באמצעות פניה למחלקת הגביה במשרד פקיד השומה.

לנוחות המשתמשים מצ"ב הוראת הביצוע.

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים