שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

האם חל מס יסף על שבח מקרקעין?

האם חל מס יסף על שבח מקרקעין?

במסגרת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב - 2012, נוסף לפקודת מס הכנסה סעיף 121ב. שלפיו מוטל מס נוסף על יחיד שהכנסותיו גבוהות. המס הנוסף על הכנסות גבוהות ("מס היסף"), הינו בשיעור של  2% על חלק ההכנסה החייבת העולה על 800,000 שקלים חדשים (הסכום נכון ליום 1.1.2013 ומתעדכן מדי שנה בהתאם לשיעור עליית המדד). 

הגדרת "הכנסה חייבת" בסעיף 121ב. לפקודת מס הכנסה, ככל שנוגע לשבח מקרקעין, הינה לרבות שבח מקרקעין ולמעט סכום אינפלציוני כמוגדר בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין.  ככל שמדובר בשבח מקרקעין  במכירת דירת מגורים, לא ייכלל השבח כחלק מסכום ההכנסה החייבת לצורך חיוב במס יסף אלא אם כן שווי המכירה של דירת המגורים עולה על 4,000,000 ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין (הסכום נכון ליום 15.1.2013 ומתואם בהתאם להוראות סעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין).  

מהאמור לעיל עולה כי יחיד המוכר דירת מגורים, שאינה זכאית לפטור (כגון זכאות לפטור בגין מכירת דירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) או פטור לדירה שנתקבלה בירושה לפי סעיף 49ב(5)) ושווי מכירתה עלה על 4,000,000 ש"ח, יהיה חייב במס היסף על שבח מקרקעין, וזאת בכפוף לכך שהכנסתו החייבת באותה שנת מס כולל הסכום בגין השבח ממכירת הדירה עלתה על 800,000 ש"ח. 

בסעיף 3.8 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 המתייחס למס היסף הובהר כי במקרה שנמכרת דירת מגורים מזכה בחישוב הליניארי החדש, חלק השבח הריאלי עד יום המעבר הפטור ממס, לא יתווסף להכנסה החייבת לצורך חישוב החבות במס יסף לפי סעיף 121ב. לפקודה.

לנוחות המשתמשים מצורפת הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים