שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

זכאות לפריסה של שבח מקרקעין

זכאות לפריסה של שבח מקרקעין

סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") קובע את הזכאות לפריסת שבח מקרקעין. ובלשון הסעיף"המוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס... והמסתיימת בשנה שבה נבע השבח".


פריסת השבח מאפשרת למוכר, שבחישוב המס על כלל הכנסותיו, נמצא במדרגת מס הנמוכה ממדרגת המס הגבוהה ביותר, להתחייב במס בשיעורי מס מופחתים, לפי מדרגות המס הנמוכות, עד ארבע פעמים (כמספר השנים לגביהן מבוקשת פריסת השבח) במקום פעם אחת בחישוב רגיל, וכמו כן להפחית את החבות במס בשווי נקודות הזיכוי להן הינו זכאי, ככל שאלו לא קוזזו כנגד הכנסותיו שלא משבח מקרקעין.

ההיגיון העומד מאחורי ההוראה המאפשרת את פריסת שבח המקרקעין הינה העובדה שהשבח נצמח על פני כל השנים בהן הוחזק נכס המקרקעין על ידי המוכר, ובהתאם, המחוקק הקנה למוכר את הזכאות לחישוב המס בפריסה לתקופה עד 4 שנות מס המסתיימות בשנת המכירה.

היתרון בחישוב המס בפריסה הינו משמעותי יותר ככל שמדובר במוכר ששיעור המס השולי על הכנסותיו נמוך ממדרגת המס הגבוהה ביותר ושגילו מעל 60 (מגיל 60 שיעור מס התחלתי של 10% במקום שיעור מס התחלתי של 30% החל על מוכר שגילו מתחת לגיל 60).

סעיף 48א(ה) לחוק קובע כי הזכאות לפריסת שבח המקרקעין מותנית בהגשת דוחות לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה לפקיד השומה, לשנות המס לגביהן מבוקשת פריסת השבח, ועל המוכר להציג בפני מנהל מיסוי מקרקעין בעת הגשת השומה העצמית, מלבד בקשה לפריסת השבח (הורדת טופס), גם אסמכתאות על הגשת הדוחות השנתיים לפקיד השומה, הנדרשים כתנאי סף לקבלת הזכאות.

לתשומת לב,

  1. חישוב המס בפריסה המבוצע באמצעות המחשבון באתר, מביא לידי ביטוי את החבות הסופית במס בגין המכירה המחושבת על ידי פקיד השומה. חישוב המס בפריסה המבוצע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין עלול שלא לכלול את שנת המכירה וכתוצאה מכך יידרש המוכר, בשלב ראשון, לשלם למנהל מיסוי מקרקעין מס בסכום הגבוה מהמס שהוא חייב בו. במקרה זה, המוכר יהיה זכאי להחזר המס ששולם ביתר, באמצעות פקיד השומה, לאחר הגשת הדין וחשבון על הכנסותיו המוגש לשנת המכירה והכולל את שבח המקרקעין.
  2. התקופה שלגביה ייערך חישוב המס בפריסה הינה תקופה שאינה עולה על ארבע שנים או משך התקופה בה הוחזקו המקרקעין על ידי המוכר, לפי הנמוך.
  3. תקופת ההחזקה במקרקעין הינה תקופה שתחילתה בשנת המס שלאחר שנת המס שבמהלכה הגיעה הזכות במקרקעין לידי המוכר וסיומה בשנת המס שבה יצאו המקרקעין מרשותו של המוכר.
  4. בחישוב המס בפריסה באמצעות המחשבון באתר יש לבדוק את מספר השנים האופטימלי לביצוע החישוב.
  5. נדרש למלא את הכנסות המוכר החייבות בשיעורי מס רגילים (לפי מדרגות המס) בשנות המס שלגביהן מתבקש חישוב המס בפריסה וכן את מספר נקודות הזיכוי המגיעות למוכר.


במסך חישוב במחשבון, לאחר הפעלת חישוב המס, ניתן לצפות בפרוט תוצאת המס בכל אחת משנות המס באמצעות הפעלת כפתור הצג פריסה.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים