שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

תקנון האתר

כללי

הנהלת האתר "שומה עצמית" ("האתר") מעמידה לרשות הציבור בכלל ולרשות ציבור עורכי הדין בישראל בפרט, מחשבון לחישוב החבות במס על השבח ("המחשבון") במכירת מקרקעין, הכפופה לחיוב במס שבח בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 ("החוק") וכן סימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות החוק.
המחשבון עומד לשימוש הציבור לביצוע חישובי חבות במס שבח, בעסקאות רגילות, ללא הגבלה וללא כל תמורה.
השימוש במחשבון לשימוש מסחרי לצורך הפקת קובץ מקוון להגשה של שומה עצמית למנהל מסמ"ק, המרת החישובים לנספח לטופס 7000/2 "חישוב שומת מס שבח מקרקעין" וכן לביצוע חישובים בעסקאות מורכבות, כרוך בתשלום, כפי שיקבע על ידי הנהלת האתר וחברת חישובי שומה עצמית בע"מ ("המפעילה") מעת לעת.

המחשבון לחישוב מס על השבח וכן הסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה פותחו על ידי עו"ד (רו"ח) אבי עומר, ("מנהל האתר").

הנהלת האתר מאשרת למשתמשים גישה לאתר ושימוש במחשבון לחישוב מס שבח הכלול בו ובסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה, בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.
אף שתנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, לצורך נוחיות הקריאה, הם מופנים לגברים ונשים כאחד.
המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש טרם ביצוע חישוב באמצעות המחשבון לחישוב המס על שבח המקרקעין ובטרם ביצוע בדיקה באמצעות הסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה, שכן עצם השימוש שנעשה על ידי המשתמש במחשבון לחישוב מס שבח ובסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה הכלולים באתר, מהווה הסכמה חד-משמעית ובלתי חוזרת לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה והסתייגות.
הנהלת האתר, רשאית, מעת לעת, לשנות את התקנון. השינויים יהיו בתוקף החל מהמועד בו קיבלו ביטוי באתר או מהמועד בו ניתנה הודעה למשתמש הרשום באתר על השינוי כאמור. הנהלת האתר פוטרת את עצמה מחובת הודעה למשתמש הרשום באתר על השינויים כאמור.
המשתמש, במתן אישורו על קריאת התקנון ובשימוש הנעשה על ידו במחשבון ובסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה, נותן בזה את הסכמתו לכך כי חלה עליו חובה לעיין בתקנון מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים, וכי המשך השימוש של המשתמש במחשבון ובסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה לאחר ביצוע השינויים, ייחשב כמתן הסכמתו לשינויים.

הגבלת אחריות

האתר על כל רכיביו, ובכלל זה המחשבון לחשוב המס על השבח והסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה הכלולים בו, עומד לרשות המשתמש במתכונת ובהיקף כפי שיוחלט על ידי הנהלת האתר ועשוי להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות החלטה לגבי הפסקת השרות, כולו או מקצתו.
השימוש במחשבון לחישוב המס על השבח ובסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה ובמידע הכלול באתר, נעשה על ידי המשתמש על אחריותו הבלעדית, והנהלת האתר והמפעילה לא יישאו בכל אחריות במפורש או במשתמע, במישרין או בעקיפין.
התוצאות המתקבלות באמצעות המחשבון ובאמצעות הסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה, אמורות לבטא את יישומן של הוראות מסוימות בחוק מיסוי מקרקעין ובפקודת מס הכנסה הרלוונטיות לחישוב החבות במס במכירת המקרקעין ולבדיקת הזכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה, בהתאם לנתונים המוזנים על ידי המשתמש למחשבון ולסימולטור לבדיקת הזכאות לפטור ממס.
אין לראות בתוצאות המתקבלות בידי המשתמש מביצוע של חישוב באמצעות המחשבון ו/או בדיקת זכאות לפטור ממס באמצעות הסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה, כבחלופה לקבלת ייעוץ מקצועי על ידי מומחה למיסים. הנהלת האתר ממליצה למשתמש להפעיל את שיקול דעתו באשר לצורך בקבלת ייעוץ מקצועי על ידי מומחה למיסים, בטרם ביצוע פעולות המסתמכות על התוצאות המתקבלות באמצעות המחשבון ו/או באמצעות הסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה.

בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב המתקבל באמצעות המחשבון לחישוב מס שבח ו/או תוצאות הבדיקה המבוצעות באמצעות הסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירה של דירת מגורים מזכה לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר.
אין לראות בתוצאות המתקבלות בידי המשתמש מביצוע של חישוב באמצעות המחשבון ו/או בתוצאות הבדיקה לזכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה כמבוססות על פרשנות מוסמכת של הוראות החוק ו/או לראות בתוצאות אלו כמשקפות את עמדת רשויות המס.
הנהלת האתר עושה כל שביכולתה לעדכון בסיס הנתונים והנוסחאות המשמשים בביצוע החישובים במחשבון מס השבח והתאמתם לאמור בחוק מיסוי מקרקעין ובפקודת מס הכנסה, וזאת, על מנת לוודא רמת דיוק מירבית בתוצאות החישובים וכן להתאמת הסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה להוראות חוק מיסוי מקרקעין. יחד עם זאת, המחשבון לחישוב המס על השבח והסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה, עלולים לכלול הוראות ונתונים שגויים ו/או עלולות להיגרם תקלות בביצוע החישובים מסיבות התלויות ושאינן תלויות בהנהלת האתר. במקרה של תקלות בביצוע החישובים כאמור לעיל ובתוצאות הבדיקה לזכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה, המשתמש מודע ונותן את הסכמתו לכך כי הנהלת האתר והמפעילה לא יישאו בכל אחריות שהיא ובכלל זה אחריות נזיקית ו/או חוזית.
מובהר בזאת במפורש, כי במידה ולמרות האמור לעיל, בית משפט מוסמך יקבע, כי, הנהלת האתר ו/או החברה המפעילה, אחראים כלפי המשתמש בגין נזק שנגרם לו כתוצאה משימוש באתר ו/או במחשבון הכלול בו ו/או בסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה, כי אזי החבות המירבית כלפי המשתמש תוגבל אך ורק לסכום הכולל ששילם המשתמש עבור דמי השימוש במהלך 6 החודשים שקדמו למועד שבו אירע הנזק.
המשתמש מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד הנהלת האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד ביצוע פעולה על ידי המשתמש במחשבון לחישוב מס שבח הכלול באתר ו/או בסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה, או מיום פרסום מידע באתר, והצדדים רואים בכך הסכמה לתקופת התיישנות כמוגדר בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח–1958, וזאת לאור אופי השימוש באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

שמירה על פרטיות

הנהלת האתר נוקטת אמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור בסודיות את המידע המוזן למערכת ע"י המשתמש במסגרת שימוש במחשבון שבאתר. מידע זה יישמר במאגר המידע המאובטח ובהתאם לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. הנהלת האתר מתחייבת להמשיך ולנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת למנוע כל פגיעה באבטחת פרטיות הנתונים, אך יחד עם זאת, ידוע למשתמש והוא מאשר, כי לא ניתן להבטיח את אבטחת המידע באופן מושלם.
ידוע למשתמש כי הנהלת האתר רשאית להשתמש בנתונים המוזנים על-ידי המשתמש לצורך בדיקת תקינות החישובים, ביצוע סימולציות, שיפור האתר וליצירת קשר עם המשתמש בלבד. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בנתונים המוזנים על ידי המשתמש למעט האמור לעיל, וכן שלא להעביר כל מידע המוזן על ידי המשתמש לצדדים שלישיים, גם כאשר אין במידע זה בכדי לזהות את המשתמש.

אבטחת המידע

הנהלת האתר מאבטחת את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרת עליו מאוחסן האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשביה.
האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיית ההצפנה SSL שהיא הסטנדרט המקובל בעולם באתרים בהם מתבצעת סליקת אשראי.

סליקת כרטיסי האשראי נעשית בזמן אמת ופרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר. פעולת הסליקה באתר מאושרת ע"י חברות כרטיסי האשראי. טופס סליקת האשראי עומד בתקן PCI DSS - תקן שיצרו חברות האשראי כדי להבטיח סליקת אשראי בטוחה בעסקים לצורך אבטחת מידע.

כאמור לעיל, הנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת המידע המוזן על ידי המשתמש למחשבון. עם זאת, אין ביכולתה של הנהלת האתר לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך המשתמש נותן את הסכמתו לכך כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע המוזן על ידי המשתמש והנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת הנהלת האתר.

תשלום עבור דמי שימוש

כאמור לעיל, השימוש במחשבון לחישוב החבות במס הינו ללא כל תשלום, למעט, ביצוע חישובים בעסקאות מורכבות ושימוש מסחרי לצורך הפקת קובץ מקוון להגשה של שומה עצמית למנהל מסמ"ק או המרת החישובים לנספח לטופס 7000/2 "חישוב שומת מס שבח מקרקעין" ("הטופס") בפורמט PDF הניתן להדפסה. הפקת קובץ מקוון של שומה עצמית מתבצעת הלחיצה על כפתור "דווח מקוון" והמרת החישובים לטופס מתבצעת באמצעות לחיצה על כפתור "הצג טופס". למשתמש שלא רכש מנוי תקופתי קיימת אפשרות לצפייה בטופס כשעליו מוטבע סימן מים ("Watermark") באופן שאינו ניתן לשימוש. רכישת המנוי התקופתי מקנה למשתמש את הזכאות להפקת קובץ מקוון של שומה עצמית להגשה למנהל מסמ"ק וכן את הזכאות לצפייה בטופס ללא סימן מים. 

המחיר

מחיר דמי השימוש לחבילות הניתנות לרכישה מפורט במסך מסלולי שימוש.
מחיר דמי השימוש כמוצג במסלולי שימוש אינו כולל מע"מ כחוק.
הנהלת החברה המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלולי השימוש ואת סכום דמי השימוש בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

חשבונית מס / קבלה דיגיטלית

ידוע למשתמש כי עם רכישת מסלול דמי שימוש, תופק לו חשבונית מס דיגיטלית באמצעות המערכת ותשלח אליו לכתובת ד"א אותה ציין בעת ההרשמה.
באישור הניתן על ידי המשתמש, על קריאת התקנון, והשימוש במחשבון ו/או בסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה בתשלום, המשתמש מאשר כי הינו נותן את הסכמתו לקבלת חשבונית מס/קבלה באמצעות הודעת ד"א.
המחיר למסלולי השימוש, כפי שיקבע, מעת לעת, על ידי החברה המפעילה, מבוסס בין היתר גם על משלוח חשבונית מס / קבלה דיגיטלית באמצעות הודעת ד"א. ככל שהמשתמש יזדקק לחשבונית מס/קבלה שאינה דיגיטלית, כי אזי, החברה המפעילה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי טיפול כפי שיקבעו על ידה מעת לעת.
באחריות המשתמש לוודא כי כתובת ד"א אותה עדכן בעת ההרשמה הינה הכתובת המדויקת וכי לא תהיה לו כל טענה, ככל שתחול טעות בכתובתו אותה הזין בעת ההרשמה, ושבגינה לא הגיעה לכתובתו חשבונית מס / קבלה.
בכל מקרה, הקובץ המכיל את חשבונית מס / קבלה מקור בגין תשלום שבוצע על ידי המשתמש, שמור באזור האישי של המשתמש וניתן לצפייה ולהדפסה על ידי המשתמש בכל עת.

מדיניות ביטול עסקה

ככלל, הנהלת האתר אינה מאשרת ביטול עסקאות רכישת מנוי לאחר שנעשה שימוש בתשלום על ידי המשתמש וכן אינה מאפשרת השבת תשלום למשתמש, למעט אם נקבע אחרת על פי כל דין.
במקרה בו תתקבל תלונה על תקלה בשימוש שאינה נובעת ממעשה או ממחדל של המשתמש, כי אזי, תכריע החברה המפעילה והכרעתה תחייב את המשתמש. במקרה בו תכריע החברה כי אכן מדובר בתקלה בשימוש שאינה נובעת ממעשה או מחדל של המשתמש, החברה תהא רשאית להשיב למשתמש את התשלום ששילם או להעניק לו זיכוי בגין שימוש עתידי אחר תחתיו, או להגדיל את מספר השומות להן הינו זכאי במסגרת מסלול דמי שימוש אותו רכש, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המפעילה.

בכל מקרה בו יאושר ביטול של עסקה, יחולו על המשתמש דמי ביטול והשתתפות בעלויות החברה הנובעות מהביטול בהיקף של 10% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הגבוה. 

לגבי רכישה של זכאות להשתתפות בערב עיון מסמ"ק, ככל שערב העיון לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא התלויה במארגנים, כי אזי הזכאות להשתתפות בערב העיון תועבר למועד הבא בו יתקים ערב העיון.

ככל שהמשתלם ימצא לנכון לבטל את השתתפותו בערב העיון, כי אזי יושבו לו דמי ההרשמה בניכוי סך 100 ש"ח - השתתפות בעלויות החברה הנובעות מהביטול.

 

הפרת תנאי שימוש

הנהלת האתר רשאית להפסיק באופן מיידי את נגישות המשתמש לאתר ו/או למחשבון ו/או לסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה, בכל עת, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות, אך לא רק, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט כי המשתמש ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

שינויים באתר ובמחשבון

הנהלת האתר, רשאית, מעת לעת, להוסיף או לגרוע שירותים המסופקים באמצעות האתר ו/או לשנות את מדיניות תמחור השירותים. השינויים יהיו בתוקף החל מהמועד בו קיבלו ביטוי באתר או מהמועד בו ניתנה הודעה למשתמש על השינוי כאמור. הנהלת האתר פוטרת את עצמה מחובת הודעה למשתמש על השינויים כאמור.

סמכות שיפוט

השימוש באתרו/או במחשבון לחישוב מס שבח ו/או בסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה, הכלולים בו, כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מהשימוש באתר ו/או במחשבון לחישוב מס שבח ו/או בסימולטור לבדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה הכלולים באתר, תהיה מסורה לבית המשפט השלום בראשון לציון ולבית המשפט המחוזי בתל-אביב בלבד.