שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

סיפורי הצלחה

מכירה של כ-20 חלקות קרקע חקלאית שנרכשו לפני שנת 1961
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
חבות במס שבח מזערית במכירה של כ-20 חלקות קרקע חקלאית בתמורה לכ-500 א' ש"ח
ביטול חבות במס שבח במכירת דירת מגורים שאינה דירה יחידה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
ביטול חיוב במס שבח במכירת דירת מגורים
הפחתת החבות במס שבח מכירת דירה שהתמורה בעדה הושפעה מזכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז.
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
למרות הגעה לפשרה עם מנהל מסמ"ק לגבי קיומן של זכויות לבניה נוספת עלה בידינו להפחית את החבות במס שבח בכ-80,000 ש"ח
מכירת בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת ברמת-גן
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות במס שבח בכ-120,000 ש"ח במכירת בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת ברמת-גן
קיזוז הפסד מניירות ערך במכירה של קרקע חקלאית שיעודה שונה לבניה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
חיסכון במס של כ-207 א' ש"ח כתוצאהניצול הפסדים מניירות ערך כנגד שבח מקרקעין וחישוב של המס בפריסה של השבח .
פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג במכירת דירת מגורים
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של כ-25 א' ש"ח במכירת דירת מגורים במס מוטב עקב פיצול שבח מקרקעין בין בני הזוג
מכירת של בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת וקרקע חקלאית שיעודה שונה לבניה של קוטג'ים
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות במס שבח בכ-160 א' ש"ח במכירה של בית מגורים עם זכויות לבניה נוספת וקרקע חקלאית שיעודה שונה לבניה של קוטג'ים
קיזוז הפסדים מועברים כנגד רווח ממכירת מקרקעין על ידי חברה
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
ההכנסה ממכירת המקרקעין קוזזה כנגד הפסדים מועברים בחברה ללא תשלום מס לאחר סיווגה של ההכנסה ממכירת המקרקעין כהכנסה מעסק וקבלת אישור לפי סעיף 50 מפקיד השומה.
פריסה של שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים וזכויות בניה על ידי תושבת חוץ
עו"ד, רו"ח אבי עומר | ינואר 2020
הפחתה של החבות במס שבח בכ-105 א' ש"ח במכירת דירת מגורים וזכויות בניה על ידי תושבת חוץ
מכירת מקרקעין מסחריים בבני ברק על ידי תושבי חוץ
עו"ד, רו"ח אבי עומר | דצמבר 2019
במכירה של מקרקעין מסחריים בבני-ברק על ידי 2 אחים תושבי חוץ, המוכרים קיבלו החזר מס שבח שהסתכם בכ-132,000 ש"ח כתוצאה משרות שניתן על ידי משרדנו.
חיפוש סיפורי הצלחה