שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

פריסה של שבח מקרקעין במכירת מגרש על ידי תושב חוץ

פריסה של שבח מקרקעין במכירת מגרש על ידי תושב חוץ

לקראת סוף שנת המס 2019 פנה למשרדנו לקוח תושב חוץ שהופנה למשרדנו על ידי ב"כ בנוגע למכירה של מגרש שבוצעה במהלך שנת 2014. הלקוח פנה לב"כ להיוועצות לאחר שגורם מסוים העוסק בהחזרי ארנונה, מיסים והיטלים לסוגיהם פנה אל הלקוח והודיע לו כי יש בידיו בכדי לגרום להחזר מס שבח המתייחס לעסקת מכירה של מקרקעין שבוצעה על ידו כתושב החוץ במהלך שנת המס 2014.

אותו גורם פנה ללקוח תושב החוץ בתואנה שחישובי שומות מקרקעין כפי הנערכים על ידי רשות המיסים הינם שגויים וכי יש בידיו לגרום לתיקון שומת מס השבח שהוצאה שבעטיה יקבל הלקוח תושב החוץ, החזרים ממס שבח.

הוסבר על ידינו לאותו לקוח תושב החוץ כי המידע שנמסר לו על ידי אותו גורם הינו מידע לא נכון ככל שמדובר בחישובים שגויים של שומות כפי הנערך על ידי רשות המיסים וכי הבסיס להצעה שהופנתה אליו הינה זכאות על פי חוק להחזר מס שבח לתושב חוץ, בנסיבות מסוימות. במכירת מקרקעין בישראל על ידי תושב חוץ עשויה לחול זכאות לקבלת החזר ממס שבח בהתחשב בנסיבותיו האישיות ובכללן מעמד אישי, גיל והיקף הכנסות חייבות במס בישראל.

בבחינה של נסיבות המקרה כפי שנערך על ידינו נמצא כי:

1. המקרקעין נמכרו בשנת 2014 בתמורה לכ-5 מיליון ש"ח והחבות במס שבח כפי ששולמה למנהל מיסוי מקרקעין הסתכמה בכ-1.8 מיליון ש"ח.

2. מהמועד בו הוצאה לראשונה שומה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין, חלפו ארבע שנים.

3. בשנת המכירה המוכר היה בן 62.

4. מעמדו של המוכר בשנת המכירה הינו כנשוי.

5. בשנת המכירה וב-3 שנות המס שקדמו לה, לא היתה למוכר הכנסה חייבת במס בישראל.

 

מאחר שחלפו 4 שנים מהמועד בו הוצאה למוכר שומה על ידי מנהל מסמ"ק לא ניתן היה להגיש בקשה מנהל מסמ"ק לתיקון שומת מס השבח ככל שיעלה הצורך.

בנסיבות המקרה ומאחר שחלפה תקופה ארוכה של כ-5 שנים ממועד המכירה של המקרקעין ניתן היה לממש רק זכאות חלקית להחזר של מס השבח (מחצית מהזכאות) עקב התיישנות של שנתיים מתוך ארבע שנות מס שלגביהן ניתן היה לממש את הזכאות לקבלת החזר מס.

במסגרת השרות שניתן על ידי משרדנו נערכה פניה לרשות המיסים בה נתבקש מימוש זכויותיו של המוכר מכוח אמנה למניעת מיסוי כפל.

כתוצאה מהשרות שניתן על ידי משרדנו, הלקוח תושב חוץ, קיבל לאחר שהושלם השרות על ידי משרדנו, החזר של מס שבח שהסתכם בכ-175,000 ש"ח.