שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | info@shuma–atzmit.co.il

מחשבון מס שבח מקרקעין

פרטי המכירה

הזכות הנמכרת
מאפייני דירת מגורים מזכה

כל נכס מקרקעין לרבות קרקע, קרקע לשימוש חקלאי, בניינים, משרדים, אולמות, וכו' ולמעט דירת מגורים מזכה לאחר יום המעבר (1.1.2014), חישוב החבות במס יבוצע בהתאם להוראות סעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין. 

הורדת טפסים:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7000ב - הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין שהרווה ממנה נתון לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה

מכירת מניות באיגוד מקרקעין על ידי "בעל מניות מהותי" החייבת בשיעור מס של 30% על חלק השבח הריאלי לאחר מועד השינוי (1.1.2012). חישוב החבות במס מבוצע בהתאם להוראות סעיף 48א(ב)(1)(1א) לחוק מיסוי מקרקעין. 


הורדת טפסים:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7000ב - הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין שהרווח ממנה נתון לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח

בתיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין מיום 30.11.15 נקבעה הוראת שעה לעידוד מכירת קרקעות העשויות לשמש להגדלת היצע דירות מגורים;

הוראת השעה נקבעה לתקופה של 3 שנים החל מיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.2018.

הוראת השעה קובעת כי במכירת מקרקעין על ידי יחיד שמתקיימים לגביהם התנאים הקבועים בהוראת השעה, יהיה היחיד חייב במס על השבח הריאלי שעד יום התחילה כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (יום 7.11.2001) בשיעור של עד 25% הקבוע בסעיף 48א(ב)(1) לחוק. שיעור כאמור של עד 25% יחול על אף שרכישת הנכס הינו מוקדמת מיום התחילה ולכאורה על פי הוראות סעיף 48א(ב1) המכירה היתה אמורה להתחייב בשיעור מס גבוה יותר שעשוי היה להגיע עד לשיעור של 48%. 

לתשומת לב, תחולה של התיקון הינה לגבי זכות במקרקעין שתכנית הבניה שחלה לגביה מתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות למגורים או מכירה של חלק מהזכות במקרקעין שתמורתה היא בנייה על יתרת המקרקעין (עסקת קומבינציה).

 

הורדת טפסים:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7000ב - הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין שהרווה ממנה נתון לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה
 1. דירת מגורים מזכה ששווי המכירה עולה על 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה") ושבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסכום התקרה.
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק כפי שקיבל ביטויו בתיקון 76 לחוק, שלפיו, השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור ממס ועל יתרת השבח הריאלי יחול מס בשיעור של עד 25%.
 3. תנאים לפטור:
  1. הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של המוכר בישראל וביום המעבר לא היתה לו יותר מדירת מגורים אחת בישראל ובאזור.
  2. המוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים מיום שהיתה לדירת מגורים.
  3. המוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה, דירת מגורים אחרת בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
  4. הממכר אינו חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה ועל דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 אם בשל החלק או הדירה הוחלה חזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לחוק.


לתשומת לב:
בהכנת שומה עצמית לדירת מגורים מזכה הפטורה לפי סעיף 49ב(2) או לפי סעיף 49ב(5) לחוק כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" 4.5 מיליון ש"ח) יש להזין את הנתונים כפי שהם (100% שווי מכירה, שווי רכישה, נכויים וכו'). המערכת תפיק את השומה לגבי חלק התמורה העולה על "סכום התקרה" ויובא בחשבון רק חלק יחסי של שווי הרכישה, ניכויים והשבחות כיחס שבין החלק העודף על "סכום התקרה" לשווי המכירה. כמו כן המערכת מפיקה נספח המפרט את התמורה היחסית ואת הניכויים היחסיים. 

הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):

 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 7005 - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7000.
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה


כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:

 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בהתאם לסעיף 48 א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין בחישוב ליניארי חדש (מופק על ידי המערכת בעת ביצוע חישוב שומה)
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח


כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7009  - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח
 1. הזכאות לפטור לדירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) אינה מוחלת ככל שהמוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך תקופה הקצרה מ-18 חודשים מיום שהיתה לדירת מגורים או ככל שהמוכר מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה, דירת מגורים אחרת בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק או ככל שהממכר הינו חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה ועל דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 אם בשל החלק או הדירה הוחלה חזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לחוק.
 2. במקרים כמפורט לעיל, חלף זכאות לפטור לפי סעיף 49ב(2) המוכר זכאי לפטור יחסי בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק שלפיהן נקבע כי מוכר כאמור אינו זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(2) אולם חלק השבח הריאלי שעד יום המעבר יהיה פטור ממס ויתרתו תחויב במס בשיעור שלא יעלה על 25%. ("פטור יחסי").

הורדת טפסים:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בהתאם לסעיף 48 א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין בחישוב ליניארי חדש (מופק על ידי המערכת בעת ביצוע חישוב שומה)
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה
 1. הוראת שעה לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק"), בתקופה מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017 ("תקופת המעבר") מחילה את הוראות סעיף 48א(ב2) לגבי מוכר שביום 1.1.2014 היתה לו יותר מדירת מגורים אחת בישראל ובאזור או במכירת דירת מגורים מזכה יחידה שאינה עומדת בתנאי הפטור לפי סעיף 49ב(2).
 2. הוראות סעיף 48א(ב2) קובעות כי מוכר כאמור אינו זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(2) אולם חלק השבח הריאלי שעד יום המעבר יהיה פטור ממס ויתרתו תחויב במס בשיעור שלא יעלה על 25%. ("פטור יחסי")
 3. הפטור היחסי יוחל בתקופת המעבר על 2 דירות מגורים מזכות בלבד ובלבד ש:
  1. לגבי אחת מהדירות המוכר היה זכאי לפטור ממס לפי סעיף 49ב(1) לחוק כנוסחו ערב יום המעבר אילו הסעיף היה בתוקף.
  2. במכירה של דירת מגורים שנתקבלה במתנה לפני יום המעבר מתקיימים תנאי הצינון לפי סעיף 49ו. לחוק כנוסחו ערב יום המעבר.
  3. המכירה אינה לקרוב, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  4. דירה נוספת מעבר ל-2 דירות כאמור לעיל, תחויב במס מלא בהתאם להוראות סעיף 48א כנוסחו ערב יום המעבר (חישוב ליניארי רגיל).


הורדת טפסים:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7009  - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002.
 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בהתאם לסעיף 48 א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין בחישוב ליניארי חדש (מופק על ידי המערכת בעת ביצוע חישוב שומה)
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה
 1. הוראת שעה לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק"), בתקופה מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017 ("תקופת המעבר") מוציאה מתחולת פטור יחסי לפי הוראות סעיף 48א(ב2) דירה מגורים מזכה נוספת מעבר ל-2 דירות מגורים מזכות שלגביהן המוכר זכאי לפטור יחסי.
 2. מכירה של דירת מגורים כאמור לעיל, תחויב במס מלא בהתאם להוראות סעיף 48א כנוסחו ערב יום המעבר (חישוב ליניארי רגיל).


הורדת טפסים:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7009  - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה
 1. דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה ששווי המכירה עולה על 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה") ושבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסכום התקרה.
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק כפי שקיבל ביטויו בתיקון 76 לחוק, שלפיו, השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור ממס ועל יתרת השבח הריאלי יחול מס בשיעור של עד 25%.
 3. תנאים לפטור:
  1. המכירה הינה על ידי בן זוגו של המוריש,או צאצא של המוריש או בן זוג של צאצא של המוריש.
  2. לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.
  3. אילו היה המוריש בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.


לתשומת לב:
בהכנת שומה עצמית לדירת מגורים מזכה הפטורה לפי סעיף 49ב(2) או לפי סעיף 49ב(5) לחוק כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" 4.5 מיליון ש"ח) יש להזין את הנתונים כפי שהם (100% שווי מכירה, שווי רכישה, נכויים וכו'). המערכת תפיק את השומה לגבי חלק התמורה העולה על "סכום התקרה" ויובא בחשבון רק חלק יחסי של שווי הרכישה, ניכויים והשבחות כיחס שבין החלק העודף על "סכום התקרה" לשווי המכירה. כמו כן המערכת מפיקה נספח המפרט את התמורה היחסית ואת הניכויים היחסיים. 

הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):

 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 7005 - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7000.
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה


כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:

 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בהתאם לסעיף 48 א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין בחישוב ליניארי חדש (מופק על ידי המערכת בעת ביצוע חישוב שומה)
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח


כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7009  - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 1. דירת מגורים מזכה ששווי המכירה עולה על 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה") ושבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסכום התקרה.
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק כפי שקיבל ביטויו בתיקון 76 לחוק, שלפיו, השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור ממס ועל יתרת השבח הריאלי יחול מס בשיעור של עד 25%.
 3. תושב חוץ זכאי לפטור ממס לפי סעיף 49ב(2) ככל שאין לו דירת מגורים במדינת התושבות.
 4. יראו תושב חוץ כמי שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, אם המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה כי אין לו דירה באותה מדינה.
 5. תנאים לפטור:
  1. הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של המוכר בישראל והן במדינת התושבות.
  2. המוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים מיום שהיתה לדירת מגורים.
  3. המוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה, דירת מגורים אחרת בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
  4. הממכר אינו חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה ועל דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 אם בשל החלק או הדירה הוחלה חזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לחוק.


לתשומת לב:
בהכנת שומה עצמית לדירת מגורים מזכה הפטורה לפי סעיף 49ב(2) או לפי סעיף 49ב(5) לחוק כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" 4.5 מיליון ש"ח) יש להזין את הנתונים כפי שהם (100% שווי מכירה, שווי רכישה, נכויים וכו'). המערכת תפיק את השומה לגבי חלק התמורה העולה על "סכום התקרה" ויובא בחשבון רק חלק יחסי של שווי הרכישה, ניכויים והשבחות כיחס שבין החלק העודף על "סכום התקרה" לשווי המכירה. כמו כן המערכת מפיקה נספח המפרט את התמורה היחסית ואת הניכויים היחסיים. 

הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):

 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 7005 - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7000.
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה


כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:

 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בהתאם לסעיף 48 א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין בחישוב ליניארי חדש (מופק על ידי המערכת בעת ביצוע חישוב שומה)
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח


כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7009  - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 1. תושב חוץ המוכר דירת מגורים מזכה ולא המציא אישור משלטונות המס במדינת התושבות כי אין לו דירה באותה מדינה אינו זכאי לפטור ממס לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
 2. תושב חוץ שלא המציא אישור כאמור, זכאי למכור את דירת המגורים בפטור יחסי לפי הוראות סעיף 48א(ב2) לחוק שלפיו השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור ממס ועל יתרת השבח הריאלי יחול מס בשיעור של 25% (מוגבל במכירה של 2 דירות מגורים בתקופה הקובעת).
 3. מכירה בתקופה הקובעת של דירת מגורים נוספת על 2 דירות שמכירתן ניתן פטור יחסי, תחויב במס מלא בהתאם להוראות סעיף 48 א כנוסחו ערב יום המעבר (חישוב ליניארי רגיל).


הורדת טפסים:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7009  - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002.
 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בהתאם לסעיף 48 א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין בחישוב ליניארי חדש (מופק על ידי המערכת בעת ביצוע חישוב שומה)
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה
 1. דירת מגורים מזכה שבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(2), לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסך 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה").
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע בהתאם להוראות סעיף 48א(ב)(1) לחוק כפי שקיבל את ביטויו בתיקון 76 לחוק, שלפיו, על השבח הריאלי יחול מס בשיעור של עד 25%.
 3. תנאים לפטור:
  1. הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של המוכר בישראל וביום המעבר לא היתה לו יותר מדירת מגורים אחת בישראל ובאזור.
  2. המוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים מיום שהיתה לדירת מגורים.
  3. המוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה, דירת מגורים אחרת בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
  4. הממכר אינו חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה ועל דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 אם בשל החלק או הדירה הוחלה חזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לחוק.


הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):

 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 7005 - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7000.
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה


כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:

 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח


כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7009  - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 1. הזכאות לפטור לדירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) אינה מוחלת ככל שהמוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך תקופה הקצרה מ-18 חודשים מיום שהיתה לדירת מגורים או ככל שהמוכר מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה, דירת מגורים אחרת בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק או ככל שהממכר הינו חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה ועל דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 אם בשל החלק או הדירה הוחלה חזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לחוק.
 2. על השבח הריאלי במכירת דירת מגורים מזכה שנרכשה לאחר 1.1.2014 והינה דירה יחידה בידי המוכר שאינה זכאית לפטור יחול מס בשיעור של 25%. 


הורדת טפסים:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה

על השבח הריאלי במכירת דירת מגורים מזכה שנרכשה לאחר 1.1.2014 ואינה דירה יחידה בידי המוכר יחול מס בשיעור של 25%. 

הורדת טפסים:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7009  - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה
 1. דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה ששווי המכירה עולה על 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה") ושבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסכום התקרה.
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע לפי שיעור מס של 25% בהתאם להוראות סעיף 48א(ב)(1) לחוק.
 3. תנאים לפטור:
  1. המכירה הינה על ידי בן זוגו של המוריש,או צאצא של המוריש או בן זוג של צאצא של המוריש.
  2. לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.
  3. אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.


הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):

 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 7005 - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7000.
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה


כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:

 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח


כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7009  - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 1. דירת מגורים מזכה ששווי המכירה עולה על 4,500,000 ₪ ("סכום התקרה") ושבגינה המוכר זכאי לפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") על חלק שווי המכירה עד לסכום התקרה.
 2. חישוב החבות במס על חלק השבח הריאלי המיוחס לחלק שווי המכירה העולה על סכום התקרה יבוצע לפי שיעור מס של 25% בהתאם להוראות סעיף 48א(ב)(1) לחוק.
 3. תושב חוץ זכאי לפטור ממס בהתאם לסעיף 49ב(5) ככל שאין לו דירת מגורים במדינת התושבות.
 4. יראו תושב חוץ כמי שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, אם המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה כי אין לו דירה באותה מדינה.
 5. תנאים לפטור:
  1. הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של המוכר בישראל והן במדינת התושבות.
  2. המוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים מיום שהיתה לדירת מגורים.
  3. המוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה, דירת מגורים אחרת בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
  4. הממכר אינו חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה ועל דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 אם בשל החלק או הדירה הוחלה חזקת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ג. לחוק.


הורדת טפסים:
כאשר שווי המכירה אינו עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח):

 • טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח.
 • טופס 7005 - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 700
 • טופס 7913 - הצהרה מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) או 49ב(5) או 49ה. לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה


כאשר שווי המכירה עולה על "סכום התקרה" (4.5 מיליון ש"ח) בנוסף הטפסים הבאים:

 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח


כאשר שווי הרכישה מושפע מזכויות לבניה נוספת:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7009  - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002.
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת (מתייחס לזכויות הבניה החייבות במס בשיעורים הרגילים)
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 1. תושב חוץ המוכר דירת מגורים מזכה שנרכשה לאחר 1.1.2014 ולא המציא אישור משלטונות המס במדינת התושבות כי אין לו דירה באותה מדינה אינו זכאי לפטור ממס לפי סעיף 49ב(2) לחוק.
 2. על השבח הריאלי במכירת דירת מגורים מזכה כאמור יחול מס בשיעור של 25%.


הורדת טפסים:

 • טופס 7002 - הצהרה המוכר על מכירת ורכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 7009  - הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין המופק על ידי המערכת
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי המקדמה
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/איגוד מקרקעין - הצהרה משלימה
שם המוכר/ת
מספר זהות / מספר ח.פ. / ח.צ.
סוג נישום
תאריך לידה (רלוונטי לפריסת שבח בלבד)
כתובת המוכר/ת
שייכות למשרד מיסוי מקרקעין באזור
גוש
חלקה
תת חלקה
החלק הנמכר
/
שווי המכירה
יום המכירה
שווי הרכישה
יום הרכישה

עסקת נטו בגילום מלא

מס השבח ישולם על ידי

זכויות לבניה נוספת

האם שווי המכירה מושפע מזכויות לבניה נוספת?

הכנת שומה לדירת מגורים בה התמורה הושפעה מהזכויות לבניה נוספת 

 

בחישוב השומה העצמית המתייחסת למכירת דירת מגורים שהתמורה המשולמת בעדה הושפעה מקיומן של זכויות לבניה נוספת, המערכת מאפשרת הפקת שומות עצמית הן למרכיב דירת המגורים (החל מיום 1.1.2014) והן למרכיב הזכויות לבניה נוספת וזאת ללא שיעלה כל צורך בחישוב והפרדת חלק הניכויים המתייחסים לכל אחד ממרכיבי הזכות הנמכרת (דירת המגורים והזכויות לבניה נוספת) והכנת נפרדת של שומה לכל אחד ממרכיבי הזכות במקרקעין.

בסיומו של תהליך הפקת השומות, ככל שמדובר בדירת מגורים מזכה יחידה הפטורה ממס לפי סעיף 49ב(2) ששווי המכירה המיוחס לדירת המגורים נמוך מסכום התקרה הקבוע בסעיף 49א(א1) לחוק מיסוי מקרקעין (4.5 מ' ש"ח) תופק שומה אחת בלבד המתייחסת לזכויות לבניה נוספת.

ככל שמדובר בדירת מגורים מזכה יחידה הפטורה ממס לפי סעיף 49ב(2) או סעיף 49ב(5) לחוק המיסוי ששווי המכירה המיוחס לדירת המגורים גבוה מסכום התקרה, או ככל שמדובר בדירת מגורים אחרת החייבת ב"מס מוטב" כי אזי תופקנה 2 שומות, האחת לדירת המגורים ושומה נוספת המתייחסת לזכויות לבניה נוספת.

לכל אחת מהשומות יופק נספח המפרט בעמודה אחת את מלוא הניכוי ובעמודה נוספת את החלק היחסי של הניכוי שנכלל בשומה בהתאם ליחס שחושב במערכת לפי הוראות סעיף 49ז(א)(4); 

כמו כן בנספח לשומות העצמיות המופק על ידי המערכת ניתן ביטוי לסכום המחושב של הפטור הנוסף לפי סעיף 49ז. וכן לחלק הזכויות לבניה נוספת החייב במס. נתונים אלו נדרשים להגשה באמצעות  טופס 7158 ו/או טופס 7157 . הטפסים האמורים פורסמו על ידי רשות המיסים במהלך 1.2015 כטפסים הנדרשים להגשה כחלק מהשומה העצמית במכירת דירת מגורים שהתמורה המשתלמת בעדה מושפעת מזכויות לבניה נוספת. 

 

על המשתמש להזין את שוויה של הדירה ללא הזכויות לבניה נוספת (רצוי להיעזר בהערכת שמאי מקרקעין מראש). עם הזנת נתון זה המערכת תחשב את שווין של הזכויות האחרות במקרקעין. ככל שקיימות זכויות הניתנות לפיצול אופקי (ראה הסבר מעל סכום הפיצול האופקי), על המשתמש להזין גם את חלק התמורה הניתן לייחוס  לפיצול אופקי. הסכום המיוחס לפיצול האופקי, ינוטרל מיתר הזכויות לבניה נוספת ולא יובא בחשבון בחישוב הפטור הנוסף בשל הזכויות לבניה נוספת.

 

ניכויים

ניכויים לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין
תשלומי מס רכוש
תשלומי ריבית ריאלית


פחת
מחשבוני עזר לחישוב פחת

מחשבון פחת לדירת מגורים שהושכרה למגורים
מחשבון פחת כולל חישוב מועד תיאום הפחת לפי תיקון 12
מחשבון לתיאום ניכוי בשל פחת שהותר
פחת בתנאי אינפלציה בש"ח

הפסדים לקיזוז זיכויים והנחות

סכום הפסד עסקי בש"ח
קיזוז הפסד עסקי כנגד סכום אינפלציוני חייב
סכום הפסד הון בש"ח
זיכוי של 50% מהמס בהפקעה לפי סעיף 48ג
זיכוי לפי אישור פקיד השומה - סכום הזיכוי בש"ח
זכאות להנחה במס בגין רכישה בתקופה הקובעת בהתאם להוראות סעיף 48א(ד1)

פריסת שבח


מספר שנים

הכנסות בשנות המס

שנה
הכנסה חייבת מיגיעה אישית
רווח הון \ שבח ריאלי
הכנסות אחרות בשיעורי מס שאינם סופיים

2017

2016

2015

2014


נקודות זיכוי בשנות המס

נקודות הזיכוי מהמס בעד
2017
2016
2015
2014

סה"כ נקודות זיכויסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") קובע את הזכאות לפריסת שבח מקרקעין. ובלשון הסעיף"המוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס... והמסתיימת בשנה שבה נבע השבח".

פריסת השבח מאפשרת למוכר, שבחישוב המס על כלל הכנסותיו, נמצא במדרגת מס הנמוכה ממדרגת המס הגבוהה ביותר, להתחייב במס בשיעורי מס מופחתים, לפי מדרגות המס הנמוכות, עד ארבע פעמים (כמספר השנים לגביהן מבוקשת פריסת השבח) במקום פעם אחת בחישוב רגיל, וכמו כן להפחית את החבות במס בשווי נקודות הזיכוי להן הינו זכאי, ככל שאלו לא קוזזו כנגד הכנסותיו שלא משבח מקרקעין.

ההיגיון העומד מאחורי ההוראה המאפשרת את פריסת שבח המקרקעין הינה העובדה שהשבח נצמח על פני כל השנים בהן הוחזק נכס המקרקעין על ידי המוכר, ובהתאם, המחוקק הקנה למוכר את הזכאות לחישוב המס בפריסה לתקופה עד 4 שנות מס המסתיימות בשנת המכירה.

היתרון בחישוב המס בפריסה הינו משמעותי יותר ככל שמדובר במוכר שהכנסותיו נמוכות ושגילו מעל 60 (מגיל 60 שיעור מס התחלתי של 10% במקום שיעור מס התחלתי של 30% החל על מוכר שגילו מתחת לגיל 60).

סעיף 48א(ה) לחוק קובע כי הזכאות לפריסת שבח המקרקעין מותנית בהגשת דוחות לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה לפקיד השומה, לשנות המס לגביהן מבוקשת פריסת השבח, ועל המוכר להציג בפני מנהל מיסוי מקרקעין בעת הגשת השומה העצמית, מלבד בקשה לפריסת השבח (הורדת טופס), גם אסמכתאות על הגשת הדוחות השנתיים לפקיד השומה, הנדרשים כתנאי סף לקבלת הזכאות.

לתשומת לב,

 1. חישוב המס בפריסה המבוצע באמצעות המחשבון, מביא לידי ביטוי את החבות הסופית במס בגין המכירה המחושבת על ידי פקיד השומה. חישוב המס בפריסה המבוצע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין עלול שלא לכלול את שנת המכירה וכתוצאה מכך יידרש המוכר, בשלב ראשון, לשלם למנהל מיסוי מקרקעין מס בסכום הגבוה מהמס שהוא חייב בו. במקרה זה, המוכר יהיה זכאי להחזר המס ששולם ביתר, באמצעות פקיד השומה, לאחר הגשת הדין וחשבון על הכנסותיו המוגש לשנת המכירה והכולל את שבח המקרקעין.
 2. התקופה שלגביה ייערך חישוב המס בפריסה הינה תקופה שאינה עולה על ארבע שנים או משך התקופה בה הוחזקו המקרקעין על ידי המוכר, לפי הנמוך.
 3. תקופת ההחזקה במקרקעין הינה תקופה שתחילתה בשנת המס שלאחר שנת המס שבמהלכה הגיעה הזכות במקרקעין לידי המוכר וסיומה בשנת המס שבה יצאו המקרקעין מרשותו של המוכר.
 4. בחישוב המס בפריסה באמצעות המחשבון יש לבדוק את מספר השנים האופטימלי לביצוע החישוב.
 5. נדרש למלא את הכנסות המוכר החייבות בשיעורי מס רגילים (לפי מדרגות המס) בשנות המס שלגביהן מתבקש חישוב המס בפריסה וכן את מספר נקודות הזיכוי המגיעות למוכר.


במסך חישוב במחשבון, לאחר הפעלת חישוב המס, ניתן לצפות בפרוט תוצאת המס בכל אחת משנות המס באמצעות הפעלת כפתור הצג פריסה.

חישוב

החישוב שביצעת מורכב מכמה טפסים, לפניך מוצג סך המס לתשלום

הזכאות לביצוע חישובים מורכבים (פריסת שבח ו/או חישוב לפי סעיף 49ז.) מוקנית לבעלי מנוי פעיל. במידה וטרם רכשת מנוי באתר יש ללחוץ כאן לבחירת המנוי המתאים לרכישה. לבעלי מנוי פעיל יש ללחוץ כאן על מנת להתחבר לאתר.

דוגמה לטופס המופק באתר

סה"כ מס השבח
זיכוי בהפקעה
זיכוי לפי אישור פ"ש
יתרת מס לתשלום
תקרת המס ע"פ סעיף 48א(ד)
המס לתשלום
לתשומת לב: המערכת מזהה כי בנסיבות מסוימות ייתכן וניתן להפחית את החבות במס בעסקה זו. לקבלת ייעוץ ראשוני ללא תשלום נא מלא/י את הפרטים מטה ושלח/י.

שם:
טלפון:

הוראות הפעלה

המחשבון בנוי מ-7 לשוניות:

פרטי המכירה

 1. בחירת הזכות הנמכרת - זכות אחרת, דירת מגורים מזכה שנרכשה לפני 1.1.2014 ודירת מגורים מזכה שנרכשה לאחר 1.1.2014.
 2. לאחר בחירת הזכות הנמכרת, ככל שמדובר בדירת מגורים מזכה יש לבחור במאפייני הדירה, כאשר ניתן לבחור בחלופות הבאות: דירה יחידה, דירה שאינה יחידה בתקופת המעבר בפטור יחסי ממס, דירה שאינה יחידה בתקופת המעבר ללא פטור יחסי ממס, דירת ירושה, דירה הנמכרת על ידי תושב חוץ-עם אישור, דירה הנמכרת על ידי תושב חוץ-ללא אישור.
 3. נתונים אינפורמטיביים על המוכר ועל הממכר.
 4. ניתן לשמור את הדף/השומה באמצעות "שמירת שומה" בתחתית הדף (שם הקובץ יופיע מצד שמאל בחלק העליון של כל אחד מדפי המחשבון).
 5. ניתן לטעון את השומה באמצעות "טעינת שומה" בתחתית הדף.
 6. ניתן למחוק את הנתונים בדף באמצעות כפתור "נקה".
 7. ניתן לעבור לשלב הבא באמצעות לחיצה על כפתור "המשך" או לחיצה על לשונית "ניכויים".

 

זכויות לבנייה נוספת לפי 49ז.

 1. בלשונית פרטי המכירה יש להזין את כל פרטי העסקה הבסיסיים ובכללם יום הרכישה, שווי הרכישה המלא, יום המכירה ושווי המכירה המלא.
 2. לאחר הזנת פרטי המכירה הבסיסיים יש לעבור לשלב הבא באמצעות כפתור "המשך" או בהפעלת לשונית "זכויות לבניה נוספת".
 3. במסך "זכויות לבניה נוספת" יש להזין אך ורק את "שווי הדירה ללא הזכויות לבניה נוספת". עם הזנת סכום זה המערכת תחשב את שווי הזכויות לבניה נוספת וכן את חלק שווי המכירה המיוחס לדירת המגורים הפטור ממס או החייב במס מוטב בהתאם להוראות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין וכן חלק שווי המכירה המיוחס לזכויות הבניה החייב במס כ"זכות אחרת".
 4. ככל שדירת המגורים כוללת בזכויות לבניה נוספת גם זכויות נפרדות מדירת המגורים (ראה הסבר מעל "פיצול אופקי") יש לתת ביטוי לחלק הזכויות לבניה נוספת המיוחס ל"פיצול אופקי". עם הזנת החלק בשווי המכירה המיוחס ל"פיצול אופקי", המערכת תעדכן את כל הנתונים המתחייבים בהתאם.
 5. לאחר הזנת הנתונים במסך "זכויות לבניה נוספת", ניתן להמשיך בהזנת הניכויים המתייחסים למכירת דירת המגורים. בכל אחד מהניכויים ניתן לייחס את הניכוי לדירת המגורים או לזכויות לבניה נוספת או הן לדירת המגורים והן לזכויות לבניה נוספת (בחירה ב-"כלל הנכס") ואזי הניכוי יתחלק בין דירת המגורים לזכויות לבניה נוספת בהתאם ליחס ביניהם כמתקבל במסך "זכויות לבניה נוספת" לפי הוראות סעיף 49ז(א)(4) לחוק מיסוי מקרקעין.
 6. עם ביצוע חישוב של השומה, המערכת תפיק 2 שומות. שומה אחת עבור דירת המגורים ככל שקיימת במכירתה חבות במס ב"פטור יחסי" ו/או ככל ששווי הדירה עולה על תקרת הפטור לדירת המגורים ושומה שניה עבור הזכויות לבניה נוספת. המערכת מפיקה גם נספח לכל אחת מהשומות בו ניתן הסבר לחלק היחסי של הניכויים המיוחס לכל אחת מהשומות.

 

ניכויים - מחולק ל-3 חלקים

 1. ניכויים לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין
  1. ניתן לבחור את סוג הניכוי מתוך רשימה באמצעות לחיצה על חץ מתחת ל-"סוג הניכוי".
  2. ניתן להוסיף ניכויים נוספים לבחירה בלחיצה על כפתור "הוסף".
  3. ניתן לגרוע ניכוי בלחיצה מימין לשורה על סימן "X".
 2. תשלומי מס רכוש - חלוקה ל-3 תקופות:
  1. מס רכוש ששולם לפני שנת 1972 - יש למלא סכום בלבד.
  2. מס רכוש ששולם בשנים 1972 עד שנת 1985 - יש למלא סכום כולל ששולם בתקופה ושנה בה שולם התשלום הראשון.
  3. מס רכוש ששולם לאחר שנת 1985 - יש למלא סכום וציון השנה בה שולם כאשר לכל שנה יש לפתוח שורה נפרדת באמצעות כפתור "הוסף".
  4. ניתן לגרוע שורה בלחיצה מימין לשורה על סימן "X".
 3. תשלומי ריבית ריאלית
  1. יש למלא סכום לכל שנה וציון השנה אליה מתייחס הסכום ששולם כאשר לכל שנה יש לפתוח שורה נפרדת באמצעות כפתור "הוסף".
  2. ניתן לגרוע שורה בלחיצה מימין לשורה על סימן "X".


פחת

 1. ככל שקיים חישוב פחת לפי טופס י"א - יש למלא את תיאור הנכס שאליו מתייחס הפחת, סכום הפחת והמועד לתאום הפחת.
 2. ניתן להוסיף שורה באמצעות לחיצה על כפתור "הוסף".
 3. ניתן לגרוע שורה באמצעות לחיצה מימין לשורה על סימן "X".
 4. ככל שאין נתון לגבי הפחת ניתן לבצע חישוב באמצעות לחיצה על "מחשבון פחת" והזנת הפרטים הרלבנטיים.
 5. ככל שמדובר בנכס שנרכש לפני 1.4.73 ניתן יהיה להשתמש ב-2 מחשבונים נוספים שיהיו פעילים עם הזנת תאריך רכישה המוקדם מיום 1.4.74.
 6. ניתן לחשב את הפחת ואת המועד לתיאום הפחת (אמצע התקופה אשר בה נצבר הפחת) באמצעות "מחשבון פחת כולל חישוב מועד תיאום הפחת" לפי תיקון 12. בתום החישוב ניתן לעדכן את הפחת והמועד לתיאום הפחת באמצעות לחיצה על כפתור "עדכן".
 7. תאום ניכוי בשל פחת שהותר -
  1. יש למלא את הניכוי בשל פחת שהותר בכל אחת מהשנים. ניתן להוסיף שורה באמצעות לחיצה על כפתור "הוסף".
  2. בתום מילוי הנתונים יש לבצע חישוב באמצעות כפתור "חישוב".
  3. בתום החישוב יש ללחוץ על כפתור "עדכן" לצורך הוספת הסכום לתמורה הכוללת בהתאם להוראות תיקון 12 לחוק


הפסדים לקיזוז, זיכויים והנחות

 1. הפסד עסקי לקיזוז - יש למלא את סכום ההפסד הניתן לקיזוז כנגד שבח המקרקעין ככל שקיים ובשורה ממול לבחור האם לקזז הפסד עסקי כנגד סכום אינפלציוני החייב במס.
 2. הפסד הון לקיזוז - יש למלא את הסכום הרלוונטי ככל שקיים
 3. זיכוי בשל הפקעה - יש לבחור האם לחשב את המס בהתאם להוראות החוק הנוגעות להפקעה בהתאם להוראות סעיף 48ג לחוק.
 4. זיכוי לפי אישור פקיד שומה - יש למלא את הסכום הרלבנטי ככל שקיים.
 5. זכאות להנחה במס בגין רכישה בתקופה הקובעת - יש לבחור האם הרכישה עומדת בתנאי הזכאות להנחה במס בהתאם להוראות סעיף 48א(ד1) לחוק.


פריסת שבח

 1. יש ללחוץ על הלשונית "פריסת שבח" ככל שהמוכר זכאי לחישוב המס בפריסה של עד 4 שנות מס המסתיימות בשנת הרכישה בהתאם להוראות סעיף 48(ה)(1) לחוק.
 2. בדף "פריסת שבח" ניתן לבחור במספר שנות המס שלגביהן יחושב המס בפריסה, ובהתאם יפתחו חלונות כמספר השנים שנבחרו.
 3. יש למלא בכל שנה את סכום ההכנסה החייבת במס (הכנסה מיגיעה אישית, הכנסה מעסק) בהתאם לשיעורים הקבועים בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה.
 4. יש למלא בכל שנה את סכום נקודות הזיכוי להן זכאי המוכר בחישוב המס הכולל על כל הכנסותיו.
 5. ניתן לעבור לשלב הבא באמצעות לחיצה על כפתור "המשך" או לחיצה על לשונית "חישוב".


חישוב

 1. לביצוע חישוב המס החל על המכירה יש ללחוץ על כפתור "חישוב".
 2. התוצאה המתקבלת בחישוב מורכבת מ-4 רכיבים:
  1. מס על שבח ריאלי עד ל"יום התחילה".
  2. מס על שבח ריאלי מ"יום התחילה" ועד ל"יום השינוי".
  3. מס על שבח ריאלי מ"יום השינוי".
  4. מס על "סכום אינפלציוני חייב".
 3. הצג טופס – בלחיצה על כפתור "הצג טופס" המערכת מפיקה את תחשיב השומה העצמית במתכונת קובץ PDF ע"ג טופס התואם לטופס 2990 חישוב מס שבח מקרקעין (נספח לטופס 7002) הבנוי שהינו בתוקף מיום 1.1.12. הטופס הינו טופס אינטרנטי דינאמי ואינו מוגבל במספר הניכויים.
 4. הדפסת תחשיב שומה עצמית הינה בהתאם להדפסה רגילה של קובץ PDF.
 5. הצג פריסה – המערכת מאפשרת למשתמש לקבל הסבר לגבי סכום המס המתקבל בחישוב המס בפריסה. המשתמש מקבל את הנתונים הרלבנטיים לחישוב המס בחתך לשנות המס שבפריסה כאשר חלק השבח בכל אחת משנות המס בפריסה מחולק בהתאם למדרגות המס הרלבנטיות למוכר ולהכנסותיו האחרות. כמו כן המשתמש מקבל את ערך נקודות הזיכוי שנוצלו בתחשיב בפריסה.


אבי עומר, עו"ד (רו"ח) מאחל לך שימוש מהנה במחשבון!! 


אין דברים כאלה... מטורף... תשכחו מכל מה שידעתם על מחשבון / תוכנה / סימולטור לחישוב מס שבח...

לא עוד התקנות של תוכנה על כל מחשב בנפרד... לא עוד פלגים לאבטחה... לא עוד מסכים מסורבלים התוקעים את המשתמש... לא עוד ממשק מיושן...

עו"ד (רו"ח) אבי עומר העוסק בין היתר במתן שרותי ייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין ומיסים השיק את www.shuma-atzmit.co.il אתר הכולל מחשבון לחישוב החבות מס שבח הטוב ביותר שקיים, העומד לרשות הציבור ללא כל תמורה ככל הנוגע לביצוע חישוב חבות במס על השבח בעסקאות רגילות ושאינן מורכבות!

מחשבון מס השבח הינו המתקדם מסוגו... ניתן להפעלה מכל מקום, מכל מחשב ומכל טאבלט... בכל רגע נתון.
המחשבון החדשני זמין ברשת האינטרנט בהינף מקש, ממשק המשתמש ידידותי ביותר, המחשבון ניתן להפעלה כמעט ללא ידע קודם, העיצוב מרהיב, הכנת תחשיב מס שבח הופכת לחוויה ופרק הזמן הנדרש לעריכת חישוב מס שבח והפקת תדפיס חישוב שומת מס שבח מקרקעין להגשה למנהל מס שבח הינו קצר ביותר...

המחשבון, בו הושקעו משאבים ומחשבה רבה, מביא לידי ביטוי ניסיון של שנים רבות בייעוץ וטיפול בשומות למס שבח. מחשבון מס השבח הינו מקצועי ביותר ובדרך של פישוט מרכיבי תחשיב השומה מאפשר למשתמש, בקלות רבה וללא ידע מוקדם להתמודד עם הוראות חוק מיסוי מקרקעין.

באמצעות מחשבון מס השבח ניתן לבצע את כל החישובים הנדרשים במכירת כל זכות במקרקעין ולרבות מכירת דירות מגורים לפי תיקון 76 בפטור יחסי ולרבות מכירת דירת מגורים שהתמורה המשולמת בעדה מושפעת מזכויות לבניה נוספת או במכירת משק חקלאי לפי הוראות סעיף 49ז. לחוק מיסוי מקרקעין ולרבות ביצוע כל אחד מהחישובים גם בנסיבות בהן הגיע הנכס לידי המוכר ברכישה בחלקים וכמו כן שילוב של חישוב בפריסה של השבח לתקופה של עד 4 שנות מס המסתיימות בשנת המכירה. כמו כן ניתן לבצע בגוף החישוב שימוש במחשבונים משוכללים לחישוב פחת המביאים בחשבון את הוראות הביצוע של מיסוי מקרקעין וכן לעשות שימוש במחשבון הפחת לחישוב אמצע התקופה אשר בה נצבר הפחת ומחשבון לתאום ניכוי בשל פחת שהותר לצורך יישום הוראות תיקון 12 לחוק מיסוי מקרקעין העשוי להיטיב משמעותית עם המוכר בדרך של הפחתת החבות במס.