שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

הפחתת שיעור מס רכישה על השקעה בדירת מגורים שאינה דירה יחידה

הפחתת שיעור מס רכישה על השקעה בדירת מגורים שאינה דירה יחידה

מליאת הכנסת אישרה ביום 29.7.2020 את הצעתו של שר האוצר, לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1962 ("החוק")  שלפיו הוראת השעה שקיבלה את ביטויה בסעיף 9(ג1ה) לחוק, אשר הייתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020, והקובעת כי מס הרכישה שיחול על רוכש דירת מגורים שאינה דירה יחידה ועל רכישת דירת מגורים על ידי תושב חוץ הינו בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,340,425 ש"ח ועל היתרה בשיעור של 10%, תסתיים טרם זמנה, והחל מפרסום של התיקון לחוק ברשומות יחולו מדרגות מס הרכישה הקבועות בסעיף 9(ג1ג)(1) לחוק.

מדרגות מס הרכישה המעודכנות לפי סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק שיחולו בהתאם להוראות התיקון לחוק הינן כמפורט להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.

2. על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%.

3. על חלק השווי העולה על 3,876,835ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.

4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%.

5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

במדרגות מס הרכישה החלות על רוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה, אין שינוי. 

התיקון לחוק פורסם ברשומות ביום 29.7.2020 בס"ח 2836 במסגרת תיקון מס' 95 לחוק מסמ"ק ומיום זה הפחתת מדרגות המס נכנסת לתוקף.

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים