שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2020-דחיית תקופות ומועדים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2020-דחיית תקופות ומועדים

ביום 27.3.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חרום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), תש"ף-2020 שבמסגרתן אושרה דחיית מועדים מסוימים הקבועים הקבועים בפקודת מס הכנסה, בחוק מס ערך מוסף ובחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ("החוק").

בהתאם לתקנות האמורות, התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 לא תובא בחשבון במניין הימים לגבי מועדים אשר פקיעתם בתקופה שהחל מיום 22.3.2020 ועד חודשיים לאחר "התקופה הקובעת", דהיינו עד ליום 31.7.2020.

לתשומת הלב, ככל הנוגע למועד הקבוע בסעיף 73 לחוק להגשת הצהרה על עסקה במקרקעין וכן על מועדי תשלום המס, אין תחולה של תקנות שעת חרום.

כמו כן, לא תהיה תחולה לתקנות שעת חרום ככל שהמועד הקבוע בחוק פוקע לפני 22.3.2020 או אחרי 31.7.2020.  

לנוחות הקוראים מצ"ב הוראת הביצוע האמורה.

כמו כן מצ"ב הנוסח המקורי של התקנות כפי שפורסמו ברשומות. 

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים