שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

הטיפול בבקשה לחישוב החבות במס על שבח מקרקעין בדרך של פריסה יבוצע גם על ידי פקיד השומה

הטיפול בבקשה לחישוב החבות במס על שבח מקרקעין בדרך של פריסה יבוצע גם על ידי פקיד השומה

ביום 19/11/2019 פורסמה תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2011, שלפיה, החל ממועד פרסומה של התוספת, בקשה לפריסה של שבח מקרקעין שהוגשה במסגרת הדוח השנתי לשנת המס בה בוצעה מכירת מקרקעין או לאחר הגשת הדוח השנתי, תטופל על ידי פקיד השומה בלבד ולא על ידי מנהל מיסוי מקרקעין.

עד למועד פרסומה של התוספת, ובהתאם להוראת הביצוע 4/2011 מיום 15/2/2011, חישוב חבות המס על שבח המקרקעין בדרך של פריסה הצריך פניה למנהל מסמ"ק לחישוב ראשוני של הערכת חבות המס בדרך של פריסה ורק לאחר שחישוב של המס בפריסה קיבל ביטוי בשומה שהוצאה על ידי מנהל מסמ"ק, ניתן היה לפנות לפקיד השומה לביצוע חישוב מדויק של המס בדרך של פריסה.

החישוב של המס בדרך של פריסה המבוצע על ידי מנהל מסמ"ק הינו אומדן גס של החבות במס על שבח המקרקעין ואינו אמור להוות חישוב סופי או חישוב מדויק של חבות המס במכירה. חישוב כאמור נובע הן מחישוב המס על חלק השבח המתייחס לשנת המכירה לפי שיעור מס מקסימלי ולא בהתאם למדרגת המס בה נמצא המוכר (על פי הוראות סעיף 48א(ה)(1)(ב)) והן מחישוב של המס בפריסה המבוצע עלידי המפקחים במשרדי מסמ"ק באמצעים שחלקם ידניים.

כתוצאה מחישוב של חבות המס בדרך של פריסה כפי המבוצע במשרדי מסמ"ק, בדרך כלל, משולם למנהל מסמ"ק מס ביתר שכן החבות במס על שבח המקרקעין על  פי השומות המוצאות במשרדי מסמ"ק הינה גבוהה מחבות המס האמיתית. מוכר מקרקעין המודע לזכויותיו (או בא כוחו), טוב יעשה אם יגיש דין וחשבון על ההכנסות לשנת המכירה (הגם שלעיתים אינו חייב בהגשתו), ויממש את זכאותו לחישוב מדויק של החבות במס בדרך של פריסה המביא לידי ביטוי את כלל הכנסותיו בתקופה שלגביה נתבקשה פריסה של שבח המקרקעין ואת נקודות הזיכוי / זיכויים להם הינו זכאי. בהגשה לפקיד השומה של הדין וחשבון על ההכנסות לשנת המכירה, בדרך כלל, המוכר יקבל החזר מס  שבח הנובע מתשלומי היתר ששולמו למנהל מסמ"ק במסגרת השומה שהוצאה על מכר המקרקעין.

משרדי מסמ"ק הונחו להמשיך לטפל בבקשות לפריסה של שבח המקרקעין המוגשות במסגרת השומה העצמית המוגשת למנהל מסמ"ק או במסגרת בקשה לתיקון שומה כל עוד לא הוגש לפקיד השומה דין וחשבון על ההכנסות לשנת המכירה. 

משרדי מס הכנסה הונחו לטפל בבקשות לפריסה של שבח המקרקעין המוגשות במסגרת הדין וחשבון על ההכנסות לשנת המס בה בוצעה עסקת המקרקעין או בקשות המוגשות לאחר הגשתו של הדין וחשבון.

לנוחות הקוראים מצ"ב הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2022 ותוספת מס' 1 מיום 19/11/2019.


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים