שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

מחשבון לחישוב פטור חד-פעמי במכירת 2 דירות לפי סעיף 49ה.

מחשבון לחישוב פטור חד-פעמי במכירת 2 דירות לפי סעיף 49ה.

הושק מודול נוסף למחשבון מס שבח "שומה עצמית" המקבל ביטוי בהוספת האפשרות לביצוע חישוב של הפטור ממס לפי הוראות סעיף 49ה. לחוק (פטור חד-פעמי למשפרי דיור במכירת 2 דירות מגורים מזכות קטנות ורכישת דירת מגורים חלופית תחתיהן בתנאים הקבועים בסעיף 49ה. לחוק).
במכירת 2 הדירות יחול הפטור לפי סעיף 49(ב)(2) על הדירה הנמכרת אחרונה ("הדירה הנוספת") שהינה במעמד דירה יחידה באותו מועד.  לגבי הדירה הראשונה תחושב חבות המס בהתאם להוראות סעיף 49ה. המעניק פטור ממס מלא או חלקי המושפע מתקרת הפטור ממס הקבועה בסעיף ומשווייה של הדירה הנוספת.
לעניין חישוב המס, יראו את חלק השווי בדירת המגורים החייב במס כתמורה המשולמת עבור זכות אחרת במקרקעין. 

 

הנחיות לשימוש במודול פטור חד-פעמי
  • הפעלת מודול פטור חד-פעמי לפי סעיף 49ה. הינה בלחיצה על החלופה "פטור חד-פעמי לפי סעיף 49ה."  בסיווג הזכאות לפטור במסך פרטי המכירה. 
  •  עם בחירת החלופה "פטור חד-פעמי לפי סעיף 49ה" תתווסף במסך פרטי המכירה תיבה חדשה שכותרתה "שווי הדירה הנוספת" שבה נדרש להזין את שווייה של הדירה הנוספת.
  • שווי המכירה, שווי הרכישה, הניכויים וההשבחות המתייחסים לדירת המגורים הראשונה יוזנו למערכת בסכומם המלא. 
  • ככל שסכום שוויין של  2 הדירות יחד נמוך מ-2,004,000 ש"ח ("תקרת הפטור") קיימת זכאות לפטור מלא ממס ולא נדרש ביצוע חישוב ו/או הגשה של שומה עצמית.
  • ככל שסכום שוויין של 2 הדירות יחד עולה על סכום תקרת הפטור (2,004,000 ש"ח) אולם נמוך מ-3,332,000 ש"ח ("השווי המירבי"), המערכת תחשב את החבות במס על הדירה הראשונה בהתאם להוראות החוק. החישוב מתייחס רק לגבי החלק בשווי הדירה החייב במס, ובשומה העצמית המופקת על ידי המערכת יינתן ביטוי לחלק היחסי של שווי הרכישה, הניכויים וההשבחות המיוחסים לדירה זו בהתאם להוראות החוק לפי היחס שבין החלק החייב בשווי הדירה לשווייה המלא. לשומה העצמית המופקת יצורף נספח בו יינתן הסבר לאופן חישוב החלק הפטור ממס ובו יפורטו גם שווי הרכישה, הניכויים וההשבחות בטור אחד בו יוצגו בסכומם המלא ובטור נוסף בו יוצגו בהתאם לחלק היחסי כפי שקיבל ביטוי בשומה שהופקה.
  • ככל ששוויין של 2 הדירות יחד עולה על השווי המירבי (3,332,000 ש"ח) אין זכאות לפטור ממס לפי סעיף 49ה. והמערכת תחשב את המס על הדירה הראשונה בפטור יחסי לפי הוראות סעיף 48א(ב2) לחוק (חישוב ליניארי חדש). 
  • חשוב לציין, כי השימוש בפטור לפי סעיף 49ה. אינו בהכרח מציע את התוצאה הטובה ביותר שכן לנתוני הבסיס כמו יום הרכישה ושווי הרכישה עשויה להיות השפעה על בחירת הפטור המתאים.
  • בהתאם, מומלץ לאחר קבלת תוצאת החישוב, לבדוק חלופה לחישוב תוצאת המס במס מוטב (חישוב ליניארי חדש) באותם נתוני עסקה. במחשבון "שומה עצמית" ניתן בנתוני העסקה המוזנת, להחליף בסיווג הזכאות לפטור את הפטור החד-פעמי לפי סעיף 49ה. במס מוטב לפי סעיף 48א(ב2) ולבצע חישוב נוסף, ואזי תתאפשר עריכת השוואה ובחינה של מסלול הפטור המועדף בו החבות במס נמוכה יותר. 
  • בטרם קבלת החלטה לגבי סדר מכירתן של 2 הדירות מומלץ לבצע חישובים לבדיקת היקף החבות במס במכירת הדירה הראשונה כאשר בכל אחד מהחישובים יוזנו הנתונים של כל אחת מהדירות כדירה ראשונה והדירה השניה כדירה נוספת. החישוב בו ימצא כי החבות במס הינה נמוכה יותר יהיה החישוב המועדף שכן חלף תשלום מס גבוה יותר ניתן יהיה לתבוע את הפטור לפי סעיף 49ב(2) לדירה הנוספת שתימכר בסוף התהליך.
  • הסכומים המפורטים לעיל הינם בתוקף לשנת 2018.

חיפוש מאמרים