שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

למי מפנים את הבקשה לפריסה של שבח המקרקעין?

למי מפנים את הבקשה לפריסה של שבח המקרקעין?

סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, מקנה למוכר את הזכאות לחישוב של המס על השבח הריאלי, בפריסה של השבח לתקופה של עד 4 שנות מס או תקופת הבעלות בנכס, לפי הקצרה שבהן, והמסתיימת בשנת המס שבה נבע שבח המקרקעין. בכל אחת משנות המס שבתקופת הפריסה, מצורף החלק היחסי של השבח הריאלי להכנסה הקובעת של המוכר באותה שנת מס, וחישוב המס יעשה בהתאם לשיעורי המס החלים על כלל הכנסותיו של המוכר לפי הוראות פקודת מס הכנסה, תוך התחשבות בנקודות הזיכוי שלא נוצלו על ידי המוכר כנגד הכנסותיו האחרות. 

בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2011 מובאת הנחיית רשות המיסים שלפיה הבקשה לפריסה של שבח המקרקעין, כולל בקשה שהוגשה לאחר תום שנת המס, תטופל לראשונה במסמ"ק, בכפוף לתקופת התיישנות של 4 שנים בהתאם להוראות סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין.

מטרותיה של הוראה זו הינן:

1. להגיע למצב שבו תוצאת המס המתקבלת בחישוב המס על השבח בפריסה כפי המתבצע על ידי מנהל מסמ"ק תהיה תוצאה הקרובה למס הסופי שיחול על המוכר בחישוב המבוצע על ידי פקיד השומה.

2. טיפול לראשונה בבקשה על ידי מנהל מסמ"ק יתן פיתרון גם במקרים שבהם השומה הסופית נקבעה לאחר מספר רב של שנים בהן התקיימו הליכים שונים ובכללם דיונים בהשגה, ערר וערעור לבית משפט עליון, כאשר בינתיים שומת מס הכנסה המתייחסת לשנת המס שבה בוצעה המכירה, התיישנה. 

בהנחיות לפעולה הכלולות בהוראת הביצוע הנ"ל, מתוארת גם סיטואציה שבה הבקשה לפריסה של שבח המקרקעין הוגשה לראשונה לפקיד השומה. בהתאם להנחיות, על פקיד השומה  להעביר את הבקשה למשרד מיסוי מקרקעין הרלוונטי, אשר יערוך את חישוב המס בדרך של פריסה. לאחר ביצוע החישוב על ידי מנהל מסמ"ק יעביר עורך השומה דיווח לפקיד השומה על עריכת השומה בדרך של פריסת השבח ורק לאחר שטופלה במסמ"ק יתקן פקיד השומה את הדיווחים במרשמי מס הכנסה.

בפרקטיקה, כאשר מוגשת בקשה לפריסה של שבח המקרקעין לראשונה לפקיד השומה, מופנה המבקש למשרד מיסוי מקרקעין הרלוונטי לביצוע חישוב של המס בפריסה של שבח המקרקעין. השומה במשרדי מס הכנסה לא תתוקן כל עוד לא התבצע חישוב של המס על השבח בפריסה במשרד מסמ"ק.

בהתאם, מומלץ שלא להסתמך על הרצון הטוב של המפקח במשרדי פקיד השומה באשר לטיפול בבקשה לפריסה של שבח המקרקעין. ככל שנדרש תיקון של השומה בדרך של חישוב המס בפריסה של שבח המקרקעין, מומלץ לפנות ישירות למשרד מיסוי מקרקעין הרלבנטי ולהגיש את הבקשה לפריסה ישירות לגורם המוסמך לטפל בבקשה.

לנוחות הקורא מצ"ב הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2011.

 

 


קבצים מצורפים להורדה:
חיפוש מאמרים