שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

"בעל מניות מהותי" באיגוד מקרקעין

"בעל מניות מהותי" באיגוד מקרקעין

 בסעיף 48א. לחוק מיסוי מקרקעין נקבעו שיעורי המס שיחולו במכירת מקרקעין כדלהלן:

(א)  חבר-בני-אדם יהיה חייב במס על שבח ריאלי, בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה.

(ב)(1) יחיד יהיה חייב במס על שבח ריאלי כאמור בסעיף 121 לפקודה, בשיעור של עד 25%;

 (תיקון מס' 72) תשע"ב-2011, שתוקן בעקבות וועדת טרכטנברג בתוקף מיום 1.1.2012 התווספה הוראה מיוחדת הקובעת את שיעור המס על "בעל מניות מהותי" באיגוד מקרקעין כדלהלן:

(1א) על אף האמור בפסקה (1), יחיד יהיה חייב במס על שבח ריאלי כאמור בסעיף 121 לפקודה בשיעור של עד 30%, בפעולה באיגוד מקרקעין, אם הוא בעל מניות מהותי באיגוד המקרקעין במועד הפעולה באותו איגוד, או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לפעולה כאמור; לעניין זה, "בעל מניות מהותי" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;

בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה נקבע כי,  "בעל מניות מהותי" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם;

בהתאם, המערכת תחשב את החבות במס על בעל מניות מהותי במכירת מניות באיגוד מקרקעין בשיעור של 30% על חלק השבח הריאלי ממועד השינוי (1.1.2012). 

 


חיפוש מאמרים