שומה עצמית - חישוב מס שבח

בהנהלת אבי עומר, עורך דין, רואה חשבון
077–5516578 | צור קשר

קיזוז הפסדי הון כנגד שבח מקרקעין

קיזוז הפסדי הון כנגד שבח מקרקעין

ב"כ מוכר פנתה למשרדנו במהלך שנת 2016 וביקשה לבדוק אפשרות להפחתת החבות במס שבח המכירת בית מגורים שהתמורה ששולמה בעדו הושפעה מזכויות לבניה נוספת.

בבדיקת הנסיבות האישיות של המוכר (מעל גיל 60, גרוש, הכנסות בשיעור מס שולי גבוה, ללא הפסדי הון), הגענו למסקנה כי אין היתכנות להפחתה של החבות במס שבח.

במהלך שנת 2019 (כעבור כ-3 שנים מאז הפניה לראשונה), שוב פנתה למשרדנו ב"כ המוכר ובקשה כי נבדוק את הסיבה לכך שתשלום ששולם על ידי המוכר ביתר למנהל מיסוי מקרקעין בעסקה שבוצעה בשנת 2016 לא הושב למוכר. ב"כ המוכר טענה כי היה על פקיד השומה להשיב למוכר את המס ששולם ביתר ורואה החשבון של המוכר טען כי הכספים ששולמו ביתר נמצאים בחשבון המוכר במשרדי מסמ"ק. במשך תקופה ארוכה המוכר לא הצליח לקבל הסבר מספק לאי קבלת החזר של המס ששולם ביתר.

בבחינה של תיק המוכר במשרדי מסמ"ק ופקיד השומה, הגענו למסקנה כי למוכר לא מגיעים החזרי מס שבח שכן החזר המס שהגיע לכאורה קוזז כנגד חבות במס יסף שהוטלה על המוכר על ידי פקיד השומה.

אגב בדיקת תיק המוכר לשנת המכירה, הגענו למסקנה כי בשנת המכירה נבע למוכר הפסד הוני (שלא היה  ידוע עליו במועד הדיווח למנהל מסמ"ק על העסקה למכירת המקרקעין). ההפסד כאמור אף הונצח בהסכם שומות שנחתם בין המוכר לפקיד השומה.

נסיונות שנעשו על ידינו במול משרדי פקיד השומה לקיזוז הפסד ההון כנגד שבח המקרקעין לא צלחו. פקיד השומה לא ניאות לפתוח את הסכם השומות אולם הציע כי הטיפול יינתן על ידי מנהל מסמ"ק לאחר שיקבל מפקיד השומה אישור על קיזוז הפסדים כנגד שבח המקרקעין.

וכך היה. לאחר שהעניין טופל על ידינו (ולא בקלות יתרה) ניאות מנהל מסמ"ק לקזז את הפסד ההון כנגד שבח המקרקעין.

כתוצאה מהטיפול שניתן על ידי משרדנו, הלקוח קיבל החזר מס שבח שהסתכם בכ-95 א'ש"ח.